Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kanarkowej w Żernikach Wrocławskich wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Siechnic ogłasza przetarg

 • Adres: 55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 391 91 01 , fax. 71 786 09 07
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Siechnic
  ul. Jana Pawła II 12 12
  55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 391 91 01, fax. 71 786 09 07
  REGON: 93193512900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kanarkowej w Żernikach Wrocławskich wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kanarkowej w Żernikach Wrocławskich wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie wymagane opracowania branżowe budowlane i wykonawcze (uzgodnione z rzeczoznawcami wszystkich wymaganych branż) wraz ze szczegółowymi przedmiarami (kosztorysami ślepymi), kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja musi odpowiadać przepisom prawa budowlanego, a także wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) z uwzględnieniem, aktualnych na dzień oddania opracowania, wersji ww. rozporządzeń. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zakres szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia (ograniczenia) lub zwiększenia zakresu zadania. Zmiany będą dotyczyły tylko zakresu, który wyniknie w trakcie realizacji zadania, a będzie niezbędny do właściwego zakończenia podstawowego zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), najpóźniej do dnia składania ofert do godz. 11.30. Wadium powinno być wniesione w: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancji bankowej, 4)gwarancji ubezpieczeniowej lub 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). Jeżeli wadium składane będzie w pieniądzu należy je przelać na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy oddział Święta Katarzyna nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008 z dopiskiem: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kanarkowej w Żernikach Wrocławskich, w terminie zapewniającym jego wpływ na ww konto do czasu złożenia ofert. Dowód wpłaty wadium (potwierdzoną kserokopię) należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach (gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe), należy je złożyć do depozytu znajdującego się w kasie Urzędu pok. nr 112, w godz. 8.00 - 13.00 w terminie do dnia składania ofert do godz. 11.30. Oferty bez wniesionego wadium przetargowego będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone, bez dalszego rozpatrywania. Zwrot wadium przetargowego wykonawcom nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami). Sytuacje skutkujące zatrzymanie wadium: 1)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie; 2)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia zażądano w niniejszej SIWZ. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.siechnice.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach