Przetargi.pl
Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5.778.354,00 zł.

Gmina Janowice Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7515124 , fax. 075 7515124
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janowice Wielkie
  ul. Kolejowa 2 2
  58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7515124, fax. 075 7515124
  REGON: 23082166400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.janowicewielkie.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5.778.354,00 zł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości w wysokości łącznej 5.778.354,00 zł. (słownie: pięd milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięddziesiąt cztery zł. zero gr.) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązao z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (w zł.) w następujących bankach: kwota 2.998.409,00 zł. kredytu zaciągniętego 01.10.2010 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział w Jeleniej Górze; nr umowy: U/0029658028/0019/2010/170 nr rachunku bankowego: 95 2030 0045 5610 0000 0016 2850, kwota 1.720.571,00 zł. kredytu zaciągniętego 28.11.2011 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział w Jeleniej Górze; nr umowy: U/0029658028/0021/2011/1700 nr rachunku bankowego: 64 2030 0045 5511 0000 0022 7140, kwota 1.059.374,00 zł. kredytu zaciągniętego 22.12.2011 r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym oddział w Lelowie; nr umowy: 333/11/149, nr rachunku bankowego: 18 8591 0007 0337 0923 1100 0001, 3.2. Bank udzielający kredytu dokona spłaty powyższych zobowiązao na konta ww. banków nie później niż do dnia 31 maja 2013 r. 3.3 Kredyt zostanie udzielony w polskich złotych (PLN). Rozliczenia związane z udzieleniem i obsługą kredytu będą dokonywane w polskich złotych (PLN). 3.4 Źródłem spłaty kredytu konsolidacyjnego będą wpływy z dochodów własnych Gminy Janowice Wielkie. 3.5 Spłata kapitału nastąpi w kolejnych ratach w poniższy sposób: tabela w dokumencie pod linkiem: http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/zalaczniki/1844/SIWZ_Kredyt_konsolid._-_dokument.pdf Spłaty rat kredytu (kapitału) dokonywane będą w ratach miesięcznych w terminie do 28-ego każdego miesiąca przez okres 144 miesięcy poczynając od 28 stycznia 2014 r. Ostatnia rata kredytu do 28 grudnia 2025 r. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do stycznia 2014 r. 3.7 Spłata odsetek dokonywana będzie do 28-ego dnia każdego miesiąca przez okres 144 miesięcy poczynając od 28 stycznia 2014 r. Ostatni termin płatności odsetek do 28 grudnia 2025 r. 3.8 W okresie karencji odsetki od wykorzystanego kredytu spłacane będą do 28-ego dnia każdego miesiąca w 8 ratach poczynając od 28 maja 2013 r. 3.9 Szczegółowy harmonogram spłat zaciąganego kredytu stanowi integralną częśd niniejszej specyfikacji (Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ). 3.10 W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu (bądź odsetek) przypadają w dzieo wolny od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 3.11 Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy: stałej w okresie kredytowania marży banku zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla trzymiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR 3M). 3.12 Nie dopuszcza się pobierania prowizji bankowych. 3.13 Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia notowao miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywad. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąd wysokośd stawki WIBOR 3M na dzieo 28 lutego 2013 tj. 3,71%. O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca (bank) powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 3.14 Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 3.15 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. 3.16 Zamawiający po wyborze oferenta dostarczy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeo Społecznych w Jeleniej Górze o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 151 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział w Jeleniej Górze Nr konta bankowego: 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360 Za termin wniesienia przyjmuje się rzeczywisty czas uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 r., poz. 275 ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty o których mowa w punkcie 8.2. podpunkt 2 do 5 muszą zachować ważność przez cały okres związania ofertą Wykonawca którego oferta, nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/zalaczniki/1844/SIWZ_Kredyt_konsolid._-_dokument.pdf
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach