Przetargi.pl
Remont nawierzchni nieutwardzonych i wykonanie nawierzchni ulepszonych oraz ścinki poboczy w ciągu dróg gminnych w Gminie Siechnice, w podziale na zadania : Zadanie 1. Obszar Gminy na północ od linii kolejowej Wrocław-Opole Zadanie 2. Obszar Gminy na południe od linii kolejowej Wrocław-Opole

Burmistrz Siechnic ogłasza przetarg

 • Adres: 55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 391 91 01 , fax. 71 786 09 07
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Siechnic
  ul. Jana Pawła II 12 12
  55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 391 91 01, fax. 71 786 09 07
  REGON: 93193512900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni nieutwardzonych i wykonanie nawierzchni ulepszonych oraz ścinki poboczy w ciągu dróg gminnych w Gminie Siechnice, w podziale na zadania : Zadanie 1. Obszar Gminy na północ od linii kolejowej Wrocław-Opole Zadanie 2. Obszar Gminy na południe od linii kolejowej Wrocław-Opole
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Remont nawierzchni nieutwardzonych i wykonanie nawierzchni ulepszonych oraz ścinki poboczy w ciągu dróg gminnych w Gminie Siechnice, w podziale na dwa zadania: Zadanie 1. Obszar Gminy na północ od linii kolejowej Wrocław-Opole - wg załącznika graficznego stanowiącego załącznik nr 12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zadanie 2. Obszar Gminy na południe od linii kolejowej Wrocław - Opole - wg załącznika graficznego stanowiącego załącznik nr 12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Prace na drogach, będą przebiegać zgodnie z bieżącym zleceniem. Załączniki 10 i 11 zawierają przybliżony zakres prac. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości podanych prac w trakcie realizacji zadania w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego lub posiadanych środków finansowych. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert na jedno lub dwa zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zakres szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia (ograniczenia) lub zwiększenia zakresu zadania w zależności od bieżących potrzeb oraz w zależności od posiadanych środków finansowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), najpóźniej do dnia składania ofert do godz. 11.30. Wadium powinno być wniesione w: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancji bankowej, 4)gwarancji ubezpieczeniowej lub 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). Jeżeli wadium składane będzie w pieniądzu należy je przelać na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy oddział Święta Katarzyna nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008 z dopiskiem: Remont nawierzchni nieutwardzonych i wykonanie nawierzchni ulepszonych oraz ścinki poboczy w ciągu dróg gminnych w Gminie Siechnice, w terminie zapewniającym jego wpływ na ww konto do czasu złożenia ofert. Dowód wpłaty wadium (potwierdzoną kserokopię) należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach (gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe), należy je złożyć do depozytu znajdującego się w kasie Urzędu pok. nr 112, w godz. 8.00 - 13.00 w terminie do dnia składania ofert do godz. 11.30. Oferty bez wniesionego wadium przetargowego będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone, bez dalszego rozpatrywania. 2. Zwrot wadium przetargowego wykonawcom nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami). 3. Sytuacje skutkujące zatrzymanie wadium: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie; 2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia zażądano w niniejszej SIWZ. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.siechnice.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach