Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,WITOSZYCE II Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 ,,Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,,, Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu scalania gruntów w ramach PROW - 2007-2013,, (zadanie nr 6 i 9)

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5443644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 065 5443644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,WITOSZYCE II Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 ,,Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,,, Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu scalania gruntów w ramach PROW - 2007-2013,, (zadanie nr 6 i 9)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w trakcie realizacji inwestycji pn. ,,WITOSZYCE II Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 ,,Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,,, Działanie 125, Schemat I Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu scalania gruntów w ramach PROW - 2007-2013,, (zadanie nr 6 i 9). Zakres robót dotyczy prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego dla zadań (dróg) oznaczonych w załączonej dokumentacji projektowej jako: zadanie nr 6 całe zadanie, zakres dotyczy robót objętych zgłoszeniem robót budowlanych przebudowa nawierzchni gruntowej istniejącej drogi transportu rolnego (od km 0+000,00 do km 1+375,65), zadanie nr 9 całe zadanie, zakres dotyczy budowy drogi zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr BD-106/11(od km 0+000,00 do km 1+033,05). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in: 1. Obiekty drogowe przebudowa istniejącej nawierzchni gruntowej dróg transportu rolnego geometria odcinka rozwiązania wysokościowe konstrukcja nawierzchni drogi 2. Odwodnienie - odbudowa budowa rowów przydrożnych lub ścieków 3. Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające znaki pionowe 4. Zieleń drogowa i roboty wykończeniowe humusowanie i obsianie trawą rowów i skarp Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. b)Dokładny opis przedmiotu zamówienia obejmuje dokumentacja projektowa. Materiały udostępniono na stronie Zamawiającego: www.bip.gora.com.pl w zakładce zamówienia publiczne w ogłoszeniu na roboty budowlane: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane (pobierz SIWZ) oraz ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia: Góra: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,WITOSZYCE II Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125,, Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,,, Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu scalania gruntów w ramach PROW 2007-2013,, Numer ogłoszenia: 60692-2013; data zamieszczenia:13.02.2013 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: numer ogłoszenia:71294-2013; data zamieszczenia:19.02.2013 Link do strony internetowej UMiG w Górze z zamieszczonym ogłoszeniem na roboty budowlane: http://www.bip.gora.com.pl/content.php?cms_id=2168 c) Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje nadzór nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą integralną część SIWZ. Inspektor nadzoru zobligowany jest do dokładnego zapoznania się z przedmiotową dokumentacją, udostępnioną na stronie Zamawiającego: http://www.bip.gora.com.pl/site.php?pobierzSiwz2 Dokładny zakres obowiązków inspektorów nadzoru opisano w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie ustanowiono obowiązku wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gora.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach