Przetargi.pl
Remont dróg nr 920; 929; 871 we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie i drogi nr 598 we wsi Żelazno

Urząd Gminy Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6474100 , fax. 074 6474103
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kłodzko
  ul. Okrzei 8a 8a
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6474100, fax. 074 6474103
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klodzko.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg nr 920; 929; 871 we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie i drogi nr 598 we wsi Żelazno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1) remontu drogi nr 598 we wsi Żelazno, o łącznej długości 0,260 km, który obejmuje swoim zakresem: - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną0-31,50 mm o średniej grubości 10 cm - Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy warstwą tłucznia kamiennego 25-63 mm o średniej grubości 20 cm - Wykonanie koryta o głębokości 10 cm na zjazdach - Wykonanie podbudowy z tłucznia 25-63 mm o grubości 20 cm na zjazdach - Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-20 mm o grubości 4 cm - Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12 mm o grubości 4 cm - Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy mechanicznie 2) remontu dróg nr 920, nr 929, nr 871 we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie, o łącznej długości 0,346 km, który obejmuje swoim zakresem: - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 25-63 mm o średniej grubości 15 cm - Wykonanie koryta o głębokości 30 cm - Wykonanie warstwy odcinającej z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - Wykonanie podbudowy z tłucznia 25-63 mm - Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-20 mm o grubości 4 cm - Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12 mm o grubości 4 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach