Przetargi.pl
Wrocław: PN 07/10 na zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu na zakup i dostawę sprzętu medycznego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3261325 w. 128 , fax. 071 3260622
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  ul. Koszarowa 5 5
  51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3261325 w. 128, fax. 071 3260622
  REGON: 00029046900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gromkowski.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wrocław: PN 07/10 na zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu na zakup i dostawę sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wrocław: PN 07/10 na zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu na zakup i dostawę sprzętu medycznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE WYMAGA

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.SZPITAL.WROC.PL
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach