Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 EUR i poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę paliw płynnych w latach 2010-2012 na potrzeby Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (CPV:09134100-8 olej napędowy ;09132100-4 benzyna bezołowiowa)

Gmina Wrocław - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych-Partynice ogłasza przetarg

 • Adres: 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3398364 , fax. 0-71 3397610
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych-Partynice
  ul. Zwycięska 2 2
  53-033 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3398364, fax. 0-71 3397610
  REGON: 93048678700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 EUR i poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę paliw płynnych w latach 2010-2012 na potrzeby Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (CPV:09134100-8 olej napędowy ;09132100-4 benzyna bezołowiowa)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych: 1) Benzyny bezołowiowej wg Polskiej Normy PN - EN 228 : 2006, 2) Oleju napędowego wg Polskiej Normy PN - EN 590 : 2006, o wymaganiach jakościowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441) w okresie trzech lat od dnia zawarcia umowy, realizowanych przez Zamawiającego w sieci stacji paliwowych Wykonawcy, w systemie bezgotówkowym z wykorzystaniem paliwowych kart magnetycznych, w następujących ilościach szacunkowych: a) benzyny bezołowiowej Pb 95 - 3000 litrów, b) oleju napędowego - 84 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wtwk-partynice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach