Przetargi.pl
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice.

Gmina Zebrzydowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4755107 , fax. 032 4693266
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zebrzydowice
  ul. ks. A. Janusza 6 6
  43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie
  tel. 032 4755107, fax. 032 4693266
  REGON: 27658090000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebrzydowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice. W ofercie należy podać cenę: A1 - kosztu naprawy 1 m2 nawierzchni masą asfaltową o grubości 4 cm A2 - kosztu uzupełnienia 1 m2 podbudowy o grubości 10 cm A3 - kosztu 1 m2 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami kamiennymi Podstawą wykonania roboty będzie ustalenie przed rozpoczęciem naprawy przez inspektora nadzoru i przy udziale wykonawcy ramowego zakresu robót i sporządzenie przedmiaru przedmiotu umowy, co będzie stanowić podstawę do rozliczenia robót kosztorysem powykonawczym. Ustalony zostanie termin wykonania poszczególnych robót. Nie dopuszcza się przerw technologicznych, polegających na pozostawieniu ubytków nawierzchni na okres dłuższy niż 1 dzień tj. wycięcie ubytku i wypełnienie go mieszanką bitumiczną powinno zostać wykonane w tym samym dniu. W wypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych lub innych przypadków losowych zaistniałych nie z winy wykonawcy, niezwłocznie należy powiadomić inspektora i ustalić z nim sposób zabezpieczenia oraz oznakowania przerwanych robót. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy / wg specyfikacji technicznej /, należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno - asfaltowych. A po ułożeniu mieszanki również górne krawędzie remontowanego miejsca. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiazującymi przepisami a w szczególności do obowiązków wykonawcy należy: - prawidłowe oznakowanie robót, w przypadku ich prowadzenia z zajęciem pasa drogowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru tym zarządzeniem / Dz. U. nr 177 poz. 1729 / - wyposażenie w jednolity ochronny strój roboczy - prowadzenie robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego określonego w ustawie z dnia 20.06.1997 r Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2005 r nr 108 poz. 908 z późn. zm. /
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 1700 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego: Bank spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 z dopiskiem: wadium na Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zebrzydowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach