Przetargi.pl
Kontrolne badania laboratoryjne w zakresie konstrukcji mostowych i inżynieryjnych w ramach zadania: Budowa drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Gliwice, część Zachód - Odcinek G2 w Gliwicach: Budowa drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej, część Zachód od km 0-245,29 do km 4+037,37, odcinek G2 Budowa drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Gliwice, część Zachód od ul. Baildona w Gliwicach do terenu miasta Zabrze od km 4+037,37 do km 5+320,00 - Odcinek nr G2/4

Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 40-877 Katowice, ul. Mieszka I 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2502558, 2502568 , fax. 032 2501230
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna
  ul. Mieszka I 10 10
  40-877 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2502558, 2502568, fax. 032 2501230
  REGON: 27175564200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dts-sa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Inwestor Zastępczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontrolne badania laboratoryjne w zakresie konstrukcji mostowych i inżynieryjnych w ramach zadania: Budowa drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Gliwice, część Zachód - Odcinek G2 w Gliwicach: Budowa drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej, część Zachód od km 0-245,29 do km 4+037,37, odcinek G2 Budowa drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Gliwice, część Zachód od ul. Baildona w Gliwicach do terenu miasta Zabrze od km 4+037,37 do km 5+320,00 - Odcinek nr G2/4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie kontrolnych badań laboratoryjnych z ramienia Zamawiającego w zakresie konstrukcji mostowych i inżynieryjnych wyszczególnionych w Formularzu Cenowym , w ramach budowy drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej, część Zachód od km5+320,00 do km 8+119,85, odcinek G1 od ul. Kujawskiej w Gliwicach do terenu miast Zabrza. Odcinek G1 zlokalizowany w południowo-wschodniej części miasta Gliwice stanowić będzie połączenie pomiędzy odcinkiem G2 /od zachodu/, a odcinkiem Z4 /od wschodu/ i przebiega od ul. Kujawskiej przez teren giełdy, nad autostradą A-1, przekracza rzekę Kłodnicę, biegnie na południe od osiedla mieszkaniowego im. Żeromskiego, dalej przekracza tory kolejowe i dochodzi do granicy z miastem Zabrze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN /słownie złotych: trzy tysiące zł 00/100 /.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dts-sa/zamówienia publiczne/usługi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach