Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 33 04 600 , fax. 32 33 04 601
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
  ul. Chorzowska 150 150
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 33 04 600, fax. 32 33 04 601
  REGON: 27360443300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkm-gliwice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawna handlowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej. 1.3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych telefonów komórkowych, dla niżej wymienionych grup użytkowników: a) Grupa A: Ilość telefonów komórkowych i przeznaczonych dla nich ładowarek: 170 sztuk, b) Grupa B: Ilość telefonów komórkowych i przeznaczonych dla nich ładowarek: 9 sztuk, c) Grupa C: Ilość telefonów komórkowych i przeznaczonych dla nich ładowarek: 2 sztuki, d) Grupa D: Ilość telefonów komórkowych i przeznaczonych dla nich ładowarek: 1 sztuki, e) Grupa E: Ilość telefonów komórkowych i przeznaczonych dla nich ładowarek: 3 sztuki, f) Grupa F1 i F2: Ilość kart SIM/microSIM z dostępem do internetu: 5sztuk, 1.3.3. Usługa telekomunikacyjna powinna zapewniać realizację połączeń telefonicznych na terenie kraju, a w szczególności na obszarze działania Zamawiającego, tzn. na terenie następujących miast i gmin: Gliwic, Zabrza, Katowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Zbrosławic, Tarnowskich Gór, Knurowa, Chorzowa, Gierałtowic, Orzesza, Ornontowic, Bytomia, Paniówek, Chudowa, Przyszowic, Pilchowic, Leszczyn, Pyskowic, Mikołowa, zgodnie z mapą i zasięgiem Wykonawcy. 1.3.4. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy do sporządzania co najmniej raz w miesiącu szczegółowych wykazów w formie pisemnej indywidualnych rozmów (tzw. billingów) na każdy aktywny numer telefonu i przekazywania ich nieodpłatnie Zamawiającemu wraz z fakturą. 1.3.5. Usługa telekomunikacyjna powinna zapewniać identyfikację rozmów przychodzących w każdym dostarczonym telefonie komórkowym, pod warunkiem, że osoba dzwoniąca nie posiada aktywnej usługi CLIR, czyli ograniczonej prezentacji numeru. 1.3.6. Usługa telekomunikacyjna powinna zapewniać bezpłatny dostęp do poczty głosowej na terenie kraju. 1.3.7. Usługa telekomunikacyjna powinna zapewniać - w przypadku kart SIM przypisanych do Grupy A (kierowcy): bezpłatne połączenia pomiędzy numerami Zamawiającego; blokadę rozmów wychodzących, innych niż połączenia z numerami Zamawiającego oraz połączeń alarmowych; blokadę wysyłania wiadomości SMS; blokadę wysyłania wiadomości MMS; blokadę połączeń z internetem; usługa bezpłatnych połączeń pomiędzy numerami Zamawiającego dotyczy także Grupy B, C, D i E. 1.3.8. Wykonawca aktywuje usługę roaming dla Grup B, D i E na zasadach ogólnych wynikających z obowiązującego cennika. 1.3.9. Wykonawca zapewni dostawę i aktywację kart SIM, kart microSIM, telefonów komórkowych w cenie nie większej niż 1,00 zł netto za każdy produkt. W przypadku zakupu samej aktywacji zostaje utrzymana również cena netto nie większa niż 1,00 zł. 1.3.10. Wykonawca po podpisaniu umowy w ciągu 3 dni roboczych dostarczy przynajmniej po jednym wybranym przez Zamawiającego telefonie komórkowym dla poszczególnych Grup, spośród zaproponowanych modeli wymienionych w niniejszej specyfikacji, celem zaakceptowania wybranych modeli. 1.3.11. Dostarczane telefony komórkowe muszą być fabrycznie nowe, kompletne oraz powinny posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagające żadnych dodatkowych nakładów. Dostarczone instrukcje obsługi muszą być w języku polskim. 1.3.12. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy nowych nieaktywnych kart SIM, kart microSIM, telefonów komórkowych do dnia 29.04.2013r. 1.3.13. Wykonawca zapewni w cenie usługi utrzymanie dotychczasowych wszystkich numerów telefonów Zamawiającego tj.: od numeru 728 828 301 do numeru 728 828 471 oraz numery: 728 828 474, 728 828 484, 606 88 11 11, 606 88 99 99, 608 39 99 99. Dla pozostałych 9 nowych abonamentów należy przyjąć numery kolejno następujące po sobie od końcówki numeracji 001. Ponadto Wykonawca dostarczy dodatkową kartę SIM umożliwiającą bezpłatne przekierowanie rozmów na numer 608 39 99 99. 1.3.14 Planowane rozpoczęcie wykonania usługi ma nastąpić 09.05.2013r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pkm-gliwice.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach