Przetargi.pl
Dostawa i montaż chodnikowych barierek ochronnych i wygrodzeń, barier drogowych U-14a (energochłonnych) i słupków blokujących na terenie miasta Bytomia w 2013 roku.

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3969700 , fax. 032 3969702
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
  ul. Smolenia 35 35
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3969700, fax. 032 3969702
  REGON: 24013698900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż chodnikowych barierek ochronnych i wygrodzeń, barier drogowych U-14a (energochłonnych) i słupków blokujących na terenie miasta Bytomia w 2013 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż chodnikowych barierek ochronnych i wygrodzeń, barier drogowych U-14a (energochłonnych) i słupków blokujących na terenie miasta Bytomia w 2013 roku. Przedmiot zamówienia będzie realizowany wg bieżących potrzeb, na zlecenia Zamawiającego. Szacunkowe (orientacyjne) ilości materiałów i usług są podane w tabeli 1 i 2 formularza ofertowego. 2.Wzory chodnikowych barierek ochronnych: 1.Barierki ochronne ( chodnikowe ) wzór nr 1 Barierka z rur stalowych betonowana w podłożu, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor żółty, moduły skręcane. Moduł (przęsło i słup), średnica rury 48,30 mm, grubość ścianki od 2,9 mm do 3,2 mm. 2.Barierki ochronne ( chodnikowe ) wzór nr 2 Barierka z rur stalowych, betonowana w podłożu, malowana ręcznie na kolor białoczerwony (uprzednio pokryta minią). Moduły łączone. średnica rury 48,30 mm, grubość ścianki od 2,9 mm do 3,2 mm. Rozstaw słupków co 2,0 m. 3.Barierki ochronne ( chodnikowe ) ozdobne lakierowane proszkowo w kolorze czarnym wzór nr 3 Barierki wykonane: Przęsło: stal ocynk Słupek: stal ocynk lub żeliwo Sposób montażu: na rdzeniu stalowym, z możliwością dostosowania całego ciągu do występujących różnic wysokości niwelety chodnika (możliwość kaskadowego łączenia słupka z przęsłem) Słupek blokujący ozdobny, wykonany stal ocynk lub żeliwo, montowany na rdzeniu stalowym, lakierowany proszkowo na kolor czarny. 4.Barierki ochronne ( chodnikowe ) wzór nr 4 Barierka z rur stalowych betonowana w podłożu, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor żółty, moduły skręcane na przegubach. Rozstaw słupków co 1,50 m. 5.Barierki wygrodzeniowe U-12a z wypełnieniem z prętów wzór nr 5 Segment barierki wygrodzeniowej składa się ze słupka montażowego oraz przęsła, które wykonane jest z kształtowników stalowych i prętów wypełniających. Barierka betonowana w podłożu, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo. Zdjęcie: istniejące barierki wygrodzeniowe w ciągu ul.Wrocławskiej Uwaga: Wymiary barierek wg wzoru nr 1, 2, 4 i 5 będą każdorazowo ustalane w zależności od zaistniałej sytuacji (uzupełnianie brakujących elementów w ciągu istniejącego wygrodzenia). 3.Wzory słupków blokujących: 1.Słupki blokujące ozdobne w kolorze czarnym Wykonanie: stal ocynk lub żeliwo, Montaż: na rdzeniu stalowym, lakierowany proszkowo na kolor czarny. 2.Słupki blokujące biało - czerwone Słupek z rury stalowej ocynkowanej fi 120 mm (z dopuszczeniem również fi 60 mm o wys. 1100 mm powyżej niwelety chodnika) z wieczkiem uniemożliwiającym dostanie się wody do wnętrza), grubość ścianki 3 - 4 mm, lakierowany proszkowo w kolorze białym oraz oklejonej pasami z czerwonej folii odblaskowej I generacji. Wysokość całkowita 1200 mm do montażu, wysokość nad poziomem niwelety 600 - 800 mm, lakierowanej proszkowo oraz oklejonej pasami z czerwonej folii odblaskowej I generacji. 4.Łańcuch ocynkowany: Łańcuch do łączenia słupków blokujących U-12c. Montowany do istniejących słupków wg wskazań zamawiającego. W przypadku nowych wygrodzeń łańcuchowych ogrodzenie składa się ze słupków biało - czerwonych fi 60 mm lub ozdobnych słupków w kolorze czarnym połączonych jednym lub dwoma rzędami łańcucha. Mocowanie łańcucha przy użyciu zaczepów umożliwiających połączenie słupków kilkoma osobnymi łańcuchami. Rozstaw słupków w przypadku nowych wygrodzeń 1,5 - 2 m, w przypadku słupków istniejących wg wskazań zamawiającego. 5.Separatory, stalowe bariery energochłonne i drogowe bariery ochronne a) Separatory ciągłe U-25a wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego, z otworami umożliwiającymi mocowanie do nich tablic kierujących U-21. b) Stalowe bariery energochłonne: Typ bariery: skrajne SP-06/4 z pojedynczą prowadnicą, słupki w rozstawie co 4m, dzielące SP-10/4 z prowadnicą podwójną, słupki w rozstawie co 4m Do prowadnic barier energochłonnych powinny być zamontowane elementy odblaskowe U-1c Parametry dot. barier i separatorów powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz.2181 z późn. zm.) 6.Podane w SIWZ i załącznikach ilości materiałów i prac do wykonania są orientacyjne (szacunkowe), mają służyć kalkulacji cenowej, porównania ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczne ilości mogą się różnić od ilości zakładanych (szacowanych), w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego wynikłych m.in. z konieczności uzupełniania barier wskutek kradzieży, wymiany ze względu na zły stan technicznych lub kolizji, wprowadzanych zmian w organizacji ruchu itp. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych prac i dostarczonych materiałów oraz cen jednostkowych podanych w ofercie, do wysokości łącznej ceny ofertowej brutto. 7.Założenia do kalkulacji jednostkowych stanowią załącznik nr 4 do SIWZ 8.Wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi, nie krótszej niż 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349283001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6.000,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego - tj. Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów, 41-902 Bytom ul. Smolenia 35), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3)kwotę gwarancji, 4)okres ważności gwarancji (nie może być krótszy niż okres związania ofertą), 5)oświadczenie gwaranta, w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej zapłaty kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek zatrzymania wadium wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Powyższe zapisy stosuje się również do poręczeń wskazanych w art. 45 ust 6 pkt 2 i 5 ustawy 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A. O/Bytom: 43 1560 1049 0000 9030 0026 9731. 5.Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy w oryginale złożyć w siedzibie Zamawiającego 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35 (III piętro,pok. nr 25 Dział Zamówień Publicznych). 6.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi wpływ środków na rachunek Zamawiającego i uznanie środków na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający zwraca wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 1a ustawy. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach