Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Oddział Chemioterapii w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, ul. Chełmońskiego 28
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6164482 w. 292 , fax. 032 7519844
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
  ul. Chełmońskiego 28 28
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6164482 w. 292, fax. 032 7519844
  REGON: 27064118400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.jaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Oddział Chemioterapii w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w niniejszym przetargu pod nazwą -Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Oddział Chemioterapii w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie- jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym na pomieszczenia Dziennego Oddziału Chemioterapii z dostawą loży laminarnej. Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. W skład dokumentacji wchodzi: - Projekt budowlany i wykonawczy branża architektura, technologia medyczna , - Projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót. - Projekt budowlany i wykonawczy branży instalacji sanitarnej w zakresie: instalacji wodnokanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, instalacji gazów medycznych. - Przedmiary robót: roboty budowlane, piony kanalizacyjne, instalacja przyzywowa, instalacja elektryczna, instalacja c.o., instalacja gazów medycznych, instalacja wod-kan, instalacja wentylacji i klimatyzacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151400
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium wynosi 16000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: warunki gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.jaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach