Przetargi.pl
Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) oleju opałowego.

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2666297, 2664476
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  ul. 3-go Maja 11 11
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2666297, 2664476
  REGON: 27681549000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) oleju opałowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa n-w oleju zgodnie z: wymogami określonymi w normie PN-C-96024:2001; ustawą z dnia 23.01.2004 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. 2004 Nr 34 poz.293 z późn. zmianami); rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 września 2004 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U Nr 211 poz.2146 ze zmianami); rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U Nr 216 poz. 1826 z późn. zm); Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż wraz z dostawą do bazy MZUK - Sosnowiec oleju opałowego lekkiego o zawartości siarki do 0,10% do produkcji masy asfaltobetonowej (mieszanki mineralno-asfaltowej) w otaczarni WMB-30 w ilości do 80 000 litrów w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający informuje, że do zamówienia stosowane jest prawo opcji. Podana ilość paliwa (do 80 000 litrów) stanowi wielkość maksymalną i zarazem wielkość, która winna być uwzględniona w ofercie. Zamawiający gwarantuje zakup 50% maksymalnej ilości oleju opałowego - 40 000,00 litrów. Dostawa ponad gwarantowany próg zależna będzie od potrzeb Zamawiającego oraz dysponowania przez niego stosownymi środkami na podstawie budżetu miasta, przy czym nie zakupione przez Zamawiającego paliwo ponad gwarantowaną ilość nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Dostawcy. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez powiadomienie Dostawcy o rozszerzeniu zamówienia w okresie trwania umowy w sposób przewidziany dla zamawiania poszczególnych dostaw paliwa i nie wymaga zmiany umowy. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : od dnia podpisania umowy do 31.12.2013r INNE INFORMACJE : Zamówienia będą odbywać się partiami wg uzgodnień z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana do realizacji. Transport własny Wykonawcy, wkalkulowany w cenę ofertową. Dostawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w czasie nie dłuższym niż 2 dni po informacji faxem (lub telefonicznie) od Zamawiającego. Termin odbioru - według ustaleń bieżących. Nadmienia się, iż ilość dostarczanego paliwa w skali każdego kwartału nie jest możliwa do przewidzenia z uwagi na działalność jaką prowadzi zamawiający - (zimowe i letnie) utrzymanie dróg i ulic w Sosnowcu. Można przyjąć, iż dostawy oleju opałowego to około 10.000 litrów co 1 - 1,5 m-ca. Natężenie prac w poszczególnych kwartałach nie jest określona z góry ze względu na niecykliczność otrzymywanych zleceń na wykonanie robót asfaltobetonowych. Istniejący układ dróg i szerokość bram wjazdowych umożliwiają swobodny dojazd do miejsca wyładunku zarówno autocysterną o pojemności 22.000 litrów jak i cysterną - naczepą 3-osiową o pojemności 36.000 litrów, przy czym nadmieniamy, iż na terenie MZUK znajdują się 1 zbiornik dla oleju opałowego o pojemności około 18.000 litrów. Możliwy jest również dojazd zestawem samochodowym z zastosowaniem węża spustowego, łączącym zestaw samochodowy z otworem spustowym naszej instalacji (dł. ok. 4-5 m). Układ zbiornika umożliwia wyładunek tzw. samociekiem. Nie posiadamy liczydła, odczytów dokonuje się na tzw. listwie - odczytuje się tzw. litry rzeczywiste. Rozliczenie będzie prowadzone wg litrów w temp. referencyjnej 150 C. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: dostarczania paliwa autocysternami oplombowanymi lub cysternami wyposażonymi w układ wydawania elektroniczny i zabezpieczonymi oraz oznaczonymi zgodnie z wymogami prawa, dostarczania paliwa wyłącznie z bieżącej produkcji i gwarantuje jego jakość - trwałość na okres co najmniej 3-ciu miesięcy, dostarczenia w dniu dostawy świadectwa jakości producenta (lub potwierdzonej przez siebie kopii) do każdej dostawy, odpowiadającego ilości dostarczanego paliwa. Parametry dostarczonego paliwa muszą być zgodne z parametrami zapisanymi w świadectwie jakości dostarczonym wraz z dostawą paliwa oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. dostarczenia do pierwszej dostawy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego zgodnie z ustawą z dnia 11.01.2001-O substancjach i preparatach chemicznych- Dz. U 01 Nr 11 poz. 84 z 2001 roku ze zmianami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 roku w sprawie karty charakterystyki substancji i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 02 Nr140 poz. 1171 ze zmianami). Dowodem dostawy będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę, w którym zostanie wpisana przez pracownika Zamawiającego rzeczywista ilość paliwa przyjęta do zbiorników, podpisany przez kierowcę autocysterny oraz pracownika Zamawiającego przyjmującego paliwo. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania analizy dostarczanego paliwa w laboratorium posiadającym uprawnienia do dokonywania takich analiz. W przypadku stwierdzenia znacznych odchyleń od parametrów wymienionych w świadectwie jakości paliwa, a badaną próbką, Zamawiający obciąży kosztami analizy Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuk.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach