Przetargi.pl
Remont budynku Prosektury PAM w SPSK-2 w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp. 72.

Pomorska Akademia Medyczna ogłasza przetarg

 • Adres: 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4800703 , fax. 091 4800705
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Akademia Medyczna
  ul. Rybacka 1 1
  70-204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4800703, fax. 091 4800705
  REGON: 00028888600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ams.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Prosektury PAM w SPSK-2 w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp. 72.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wymianę posadzek, tynków, malowanie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja przeciwwilgociowa murów zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej i co. Zamówienie o wartości poniżej progów określonych w art. 11 us
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wynosi 5000 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy: 1/nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, 2/wnieśli wadium w wymaganej kwocie i w wymaganej formie, 3/posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 4/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:a)dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia,/ która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/, b)w okresie ostatnich pięciu lat wykonali z należytą starannością co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości min 200 000,00 PLN każda, 4udzielą min 3 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia, 5/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, a w szczególności: a)posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 PLN, b)posiadają polisę ubezpieczeniową oc /deliktową/ w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o znajdujące się w ofercie wykonawcy dokumenty. Ocena spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oferty wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca załączy do formularza oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 1/aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2/oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, 3/dokumenty stwierdzajace,że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa, 4/aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, 5/aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, 6/aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 7/wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 8/pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, 9/wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, 10/informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 11/polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 12/wykaz podwykonawców, 13/dowód wniesienia wadium, 14/formularz cenowy oraz szczegółowy kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ams.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach