Przetargi.pl
dostawa łożysk do remontu pednika promu Bielik IV

Żegluga Świnoujska ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wybrzeże Władysława IV 12
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3214267 , fax. 091 3279979
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żegluga Świnoujska
  ul. Wybrzeże Władysława IV 12 12
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3214267, fax. 091 3279979
  REGON: 81050494300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zegluga.swi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa łożysk do remontu pednika promu Bielik IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa łożysk / SKF,FAG lub INA/do remontu pędnika przekładni,wału śrubowego i kolumny promu pasażersko-samochodowego Bielik IV w ilości 43 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 340000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zamawiający żąda załączenia oświadczenia zgodnego z art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zegluga.swi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach