Przetargi.pl
Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie 4x4 dla jednostki OSP Drawno.

Urząd Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 73-220 Drawno, ul. Kościelna 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7682031 , fax. 095 7682031
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy
  ul. Kościelna 3 3
  73-220 Drawno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 7682031, fax. 095 7682031
  REGON: 21096701000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie 4x4 dla jednostki OSP Drawno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 1. Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg 2. Typ podwozia - napęd 4x4 - napęd stały na obie osie - kabina kierowcy jednomodułowa przystosowana do przewozu 6 osób w układzie 1+1+
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych przez wykonawcę, co najmniej 3 dostaw w okresie ostatnich 2 lat samochodu pożarniczego o wartości nie mniejszej niż 80000 zł każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów załączonych do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. ustawy składane w trybie art. 44 p. z. p. ( załącznik nr 4) 3. Wykaz wykonanych przez wykonawcę, co najmniej 3 dostaw w okresie 2 lat samochodu pożarniczego o wartości nie mniejszej niż 80000 zł każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 8). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie. Dokumenty i oświadczenia składane w celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył opis techniczny oferowanego pojazdu zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca załącza rysunki poglądowe pojazdu i inne informacje zgodnie z Załącznikiem nr 1 w celu wykazania, że spełnienia wymagania określone w Załączniku nr 1. Pozostałe wymagane elementy oferty 5. Oferta cenowa (załącznik nr 3) 6. Inne dokumenty upoważnienia pełnomocnictwa uprawniające osobę osoby podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w punkcie 1. 7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Warunki serwisu i gwarancji (załącznik nr 7) 9. Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (załącznik nr 5). 10. Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (załącznik nr 6).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.drawno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną