Przetargi.pl
Odnowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich Nr 105 i Nr 152 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3427831 , fax. 094 3424328
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Szczecińska 31 31
  75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3427831, fax. 094 3424328
  REGON: 33096113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu województwa zachodniopomorskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich Nr 105 i Nr 152 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie odnów nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich Nr 105 i Nr 152 na terenie działania Rejonu Dr.óg Wojewódzkich w Gryficach. Zakres robót: - oczyszczenie i wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno emulsyjną na zimn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy: 1) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych; 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych; 3) dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia n/w sprzętu: kombajn do powierzchniowych utrwaleń - min. 1 szt., walec ogumiony 8-10 Mg - min. 1 szt., walec stalowy - min. 2 szt., kombajn do wykonywania mieszanek na zimno z rozściełaczem - min. 1 szt., szczotka mechaniczna do nawierzchni - min. 1 szt., agregat ssący (odkurzacz) do zbierania kruszywa - min. 1 szt.; 4) dysponują osobą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia nw. osoby: - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zmian.) lub z odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz należącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 5) wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie cieńkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu slurry seal o łącznej powierzchni min. 5.000 m2. Przy analizie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada -spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych; 2) aktualny Odpis z właściwego rejestru albo aktualne Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Na potwierdzenie dysponowania sprzętem składane jest Oświadczenie wskazane w pkt. 1 (oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych). W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dysponował potencjałem technicznym, wymagane jest pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia; 4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do wykonania zamówienia. Wykaz należy uzupełnić o następujące dokumenty potwierdzające prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby w nim wymienione: a) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; b) aktualne zaświadczenie o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa; c) w przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, wymagane jest pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 5) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Informacja musi potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7, ppkt. 4 niniejszej SIWZ. Wykaz należy uzupełnić o dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Pozostałe dokumenty: 6) Formularz oferty; 7) Wyceniony przedmiar robót; 8) Wykaz stawek i narzutów;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzdw.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach