Przetargi.pl
Remont dachu budynku myjni Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie sp. z o.o. 70-784 Szczecin, ul. Struga 10

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-784 Szczecin, ul. A. Struga 10
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4643602 w. 236 , fax. 091 4643529
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o.
  ul. A. Struga 10 10
  70-784 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4643602 w. 236, fax. 091 4643529
  REGON: 81190684000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spad.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku myjni Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie sp. z o.o. 70-784 Szczecin, ul. Struga 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont dachu budynku myjni Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie sp. z o.o. 70-784 Szczecin, ul. Struga 10 polegający na wykonaniu daszków zabezpieczających nad wejściami i wjazdami, wykonaniu zastaw zabezpieczających na dachu, demontażu obró
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.Wymagania dotyczące wadium. 8.1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2370,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych ). 8.2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert 8.3.Wadium może być wnoszone w jednej
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy - Prawo zamówień publicznych), b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych), c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych), d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych); 5.2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 5.3.W przypadku, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.4.Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5.5.Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (pkt 5.1. lit. a) oraz d) SIWZ) muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.6.Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (pkt 5.1. lit. a) oraz d) SIWZ) mogą być spełniane łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.7.Okoliczności stanowiące podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określa art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5.8.Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez kierownika zamawiającego - Prezesa Zarządu Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego DĄBIE Sp. z o.o. w Szczecinie. 5.9.Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków, na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca dostarcza zamawiającemu wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.8. SIWZ oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, o których mowa w pkt 6.2. - 6.4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 6.2.W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez zamawiającego warunku, wykonawca załącza do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3.W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez zamawiającego warunku, o którym mowa w pkt 5.1. lit. b) SIWZ wykonawca załącza do oferty: a)wykaz wykonanej 1 roboty budowlanej o wartości co najmniej 60.000 zł brutto, polegającej na remoncie dachu, w tym na kryciu dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty i miejsca ich wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; wzór wykazu stanowi; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, b)dokumentu stwierdzającego, że co najmniej 1 osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności. 6.4.W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez zamawiającego warunku, o którym mowa w pkt 5.1. lit. c) SIWZ wykonawca załącza do oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia co najmniej 500.000 zł, bez jakichkolwiek podlimitów w granicach sumy gwarancyjnej, jako górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela, w szczególności za jedno zdarzenie, szkody określonego rodzaju lub z tytułu określonych ryzyk. 6.5.Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2. - 6.4. SIWZ są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6.6.Zasady składania dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. - 6.4. SIWZ określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605, ze zm. w Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155). 6.7.Zamawiający wezwie, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. - 6.4. SIWZ, a w szczególności w celu ustalenia rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej oraz podlimitów w granicach sumy ubezpieczenia, jako górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela, w szczególności za jedno zdarzenie, szkody określonego rodzaju lub z tytułu określonych ryzyk, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.spad.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach