Przetargi.pl
Remont budynku administracyjnego i garażowego Urzędu Skarbowego w Szczecinku

Urząd Skarbowy ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Mickiewicza 13/14
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3714600 , fax. 94 3714681
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy
  ul. Mickiewicza 13/14 13/14
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3714600, fax. 94 3714681
  REGON: 33004351900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us-szczecinek.is.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku administracyjnego i garażowego Urzędu Skarbowego w Szczecinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku administracyjnego i garażowego Urzędu Skarbowego w Szczecinku. Zakres rzeczowy obejmuje: remont i docieplenie ściany szczytowej z wykonaniem elewacji budynku administracyjnego, remont budynku garażowego z odnowieniem elewacji oraz wykonanie utwardzenia terenu wokół budynku. Prace powyższe należy wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami robót opisującymi szczegółowo przedmiot zamówienia, stanowiącymi załącznik Nr 1 do SIWZ oraz projektem budowlanym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us-szczecinek.is.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach