Przetargi.pl
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 624 000,00 PLN , na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Złocieniec ogłasza przetarg

 • Adres: 78-520 Złocieniec, Stary Rynek 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 36 72 022
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złocieniec
  Stary Rynek 3 3
  78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 36 72 022
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlocieniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 624 000,00 PLN , na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 624 000,00 PLN (dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 6 lat z zachowaniem 12 miesięcznego okresu karencji, przy czym: - Spłata rat kapitału w terminie do 15 każdego miesiąca, wg harmonogramu: 2014 41 600,00 4 raty w kwocie 10 400,00 2015 124.800,00 12 rat w kwocie 10 400,00 2016 124 800,00 12 rat w kwocie 10 400,00 2017 124 800,00 12 rat w kwocie 10 400,00 2018 124 800,00 12 rat w kwocie 10 400,00 2019 83 200,00 8 rat w kwocie 10 400,00 - Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR 1M +/- marża banku. - Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej:stawka ustalona na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M wyliczonej jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca. - Spłatę odsetek przewiduje się w 72 miesięcznych ratach do 15 każdego miesiąca (12 rat płatnych bez kapitału i 60 rat płatnych wraz z kapitałem). - Do obliczenia oprocentowania w Ofercie należy przyjąć stawkę WIBOR 1M średnią za miesiąc czerwiec 2013 roku w wysokości 2,86% ( wyliczoną za okres od 1 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) - Do wyliczenia ceny ofertowej przyjmuje się uruchomienie kredytu w jednej transzy w wysokości 624 000,00 zł. 2.Uruchomienie kredytu: - Uruchomienie środków z kredytu nastąpi w dniu następującym po dniu podpisania umowy. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat. 3.Zabezpieczenie kredytu: Formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Złocieniec, będzie dostępna przed podpisaniem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 72 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zlocieniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach