Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z dociepleniem budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Opole.

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65 , fax. 77 443 57 39
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65, fax. 77 443 57 39
  REGON: 16155521000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzlk-opole.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z dociepleniem budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Opole.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Opole, tj.: Zadanie 1 – 1 Maja 51of a) docieplenie ściany wschodniej budynku, b) wymiana parapetów, c) docieplenie cokołu, d) wymiana rynny i rury spustowej, e) montaż daszku nad wejściem od podwórka, Zadanie 2- Oświęcimska 6 a) docieplenie ściany południowej od podwórka, b) wymiana parapetów, c) docieplenie cokołu, d) montaż daszków nad drzwiami wejściowymi, Zadanie 3 – Aleja Przyjaźni 38 a) docieplenie ściany wschodniej od podwórka, b) wymiana parapetów, c) docieplenie cokołu, d) wymiana rynny i rur spustowych e) montaż daszku nad wejściem do budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca (dot. wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp – załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić Dokumenty składające się na ofertę: a) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ, b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji, c) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach