Przetargi.pl
Przetarg na zadanie pn. wykonanie remontu dróg w tym: - droga rolnicza nr ewid. 1107 o długości 80 m - droga rolnicza nr ewid. 1316 o długości 280 m

Gmina Jawornik Polski ogłasza przetarg

 • Adres: 37-232 Jawornik Polski, Jawornik Polski 30
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6514014 w. 26 , fax. 16 6514055
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jawornik Polski
  Jawornik Polski 30 30
  37-232 Jawornik Polski, woj. podkarpackie
  tel. 16 6514014 w. 26, fax. 16 6514055
  REGON: 65090062500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jawornikpolski.itl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg na zadanie pn. wykonanie remontu dróg w tym: - droga rolnicza nr ewid. 1107 o długości 80 m - droga rolnicza nr ewid. 1316 o długości 280 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) droga rolnicza nr ewid. 1107 o długości 80 m - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie - nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie - nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia 2) droga rolnicza nr ewid. 1316 o długości 280 m - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie - nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie - nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących form: - pieniądzu (nr konta UG Jawornik Polski - 14 9106 1018 2004 1000 0026 0004 BS Przeworsk O/Jawornik Polski) - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Kopię dowodu uiszczenia wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z przesłankami art.46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jawornikpolski.itl.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach