Przetargi.pl
Roboty izolacyjne i remont tarasu budynku pałacowego DPS w Wysocku - Etap I

Powiat Jarosławski - Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6246200 , fax. 016 6246249
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jarosławski - Zarząd Powiatu Jarosławskiego
  ul. Jana Pawła II 17 17
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 6246200, fax. 016 6246249
  REGON: 65090030600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://starostwo.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty izolacyjne i remont tarasu budynku pałacowego DPS w Wysocku - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu pierwszego etapu remontu tarasu oraz robót izolacyjnych zabytkowego budynku pałacowego Domu Pomocy Społecznej w Wysocku. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia powyżej 14 000 euro i poniżej 193 000 euro. Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe w zakresie elementów konstrukcji, elementów z cegły oraz elementów z kostki brukowej; 2) roboty remontowe w zakresie stropów, zasypka i izolacja. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane rękojmi i gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Szczegółowy zakres ilościowy i jakościowy robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia określają: 1) Przedmiar Robót, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 3) Projekt Budowlany.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://starostwo.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach