Przetargi.pl
Termomodernizacja elewacji Szkoły Podstawowej w Czaszynie i Szkoły Podstawowej w Łukowem

Gmina Zagórz ogłasza przetarg

 • Adres: 38-540 Zagórz, ul. 3 Maja 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4622062 , fax. 013 4622062
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagórz
  ul. 3 Maja 2 2
  38-540 Zagórz, woj. podkarpackie
  tel. 013 4622062, fax. 013 4622062
  REGON: 37044077800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja elewacji Szkoły Podstawowej w Czaszynie i Szkoły Podstawowej w Łukowem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Szkoła Podstawowa w Czaszynie: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - przygotowanie starych podłoży pod docieplenie, - ocieplenie ścian budynku styropianem gr. 15 cm, - ocieplenie ścian budynku styropianem gr. 10 cm, - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy akrylowej, - wymiana stolarki okiennej, - wymiana rynien i rur spustowych, 2. Szkoła Podstawowa w Łukowem: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - przygotowanie starych podłoży pod docieplenie, - ocieplenie ścian budynku styropianem gr. 15 cm, - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy akrylowej, - wymiana stolarki okiennej, - wymiana rynien i rur spustowych, - malowanie dachu, - czyszczenie oraz malowanie podbitki, - izolacja i docieplenie fundamentów,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452612006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek banku: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr rach. 92 8642 0002 2001 0000 4356 0001. Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zagorz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach