Przetargi.pl
Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem

Gmina Cieszanów ogłasza przetarg

 • Adres: 37-611 Cieszanów, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6311076 , fax. 016 6311440
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cieszanów
  ul. Rynek 1 1
  37-611 Cieszanów, woj. podkarpackie
  tel. 016 6311076, fax. 016 6311440
  REGON: 65090068300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.cieszanow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Zakres rzeczowy: Dobudowa pozioma od strony pd. zach. o konstrukcji tradycyjnej i rozwiązaniach indywidualnych. Po rozbudowie budynek będzie parterowy niepodpiwniczony wolno stojący z dachem dwuspadowym - pow. zabudowy - 202,68 m2 - pow. użytkowa - 169,02m2 - kubatura - 992,00m3 W budynku zaprojektowano pomieszczenia: Nr 1. Korytarz - 3,13m2 Nr 2. Świetlica - 58,96m2 Nr 3. Wc - 6,23m2 Nr 4. Węzeł sanitarny - 4,03m2 Nr 5. Garaż - 59,24m2 Nr 6. Szatnia i suszarnia - 7,54m2 Nr 7. Pomieszczenie socjalne - 22,66m2 Nr 8. Magazynek podręczny - 7,23m2 Razem: - 169,02m Na zakres prac składa się również zagospodarowanie terenu oraz zasadzenie zieleni: Zieleń należy przyjąć według specyfikacji podanej w projekcie urządzenia zieleni przy budynku z uwzględnieniem frezowania korzeni drzew przeznaczonych do usunięcia na około 20cm poniżej gruntu. Dostarczone sadzonki drzew - Klon polny, Klon jesionolistny, Klon, Gledicja trójcierniowa , Platan, Wiśnia, w donicach 30-50cm. Dostarczone drzewa z listy powinny być wysokości od 180-220 cm i obwodzie pnia14 - 16cm . Natomiast dostarczone sadzonki krzewów - Trzmielina pnąca, Berberys, magnolia, Winobluszcz pięcioklapowy, pęcherz nica, tawułka, tawulec zatokowy, Krzewuszka sadzonki w donicach fi 30cm. Agrowłóknine należy przyjąć czarną przeznaczona pod ściółkowanie korą. 1 Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa (w tym przedmiary robót), a warunki realizacji przedmiotu umowy określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.cieszanow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach