Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest całodobowe zabezpieczenie budynków wolno stojących zlokalizowanych przy ul. Al. Zwycięstwa 30, 30A w Gdyni w zakresie pustych pomieszczeń.

Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-366 Gdynia, ul. Abrahama 55
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6205138 , fax. 058 6617280
 • Data zamieszczenia: 2011-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy
  ul. Abrahama 55 55
  81-366 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6205138, fax. 058 6617280
  REGON: 19050380200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.abk3gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja samorządowa: zarządzanie mieszkalnym i niemieszkalnym zasobem gminnym

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowe zabezpieczenie budynków wolno stojących zlokalizowanych przy ul. Al. Zwycięstwa 30, 30A w Gdyni w zakresie pustych pomieszczeń.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dozór bezosobowy pełniony ma być całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m. in.: wykonanie zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt prawidłowe zamontowanie elementów zabezpieczeń przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego zabezpieczeń demontażu zabezpieczeń po zakończeniu umowy zapewnienie bezpieczeństwa mienia przed kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem i uszkodzeniem, powiadamianie Zamawiającego i Policję o zaistnieniu w/w zdarzeń. wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem obiektów i ochroną mienia zleconych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. Wizję dla wszystkich oferentów ustala się na dzień 03.02.2011 godz. 10.00. Miejsce spotkania Al. Zwycięstwa 30 w Gdyni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.abk3gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach