Przetargi.pl
usługa nasadzeń roślinnych wraz z pielęgnacją na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 058 6209798
 • Data zamieszczenia: 2011-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 52/54
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie, fax. 058 6209798
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa nasadzeń roślinnych wraz z pielęgnacją na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiot zamówienia obejmuje cztery części: - Część I - wykonanie nasadzeń: na Skwerze Kościuszki - rabaty od strony ul. Świętojańskiej, w II zmianach, (załączniki nr 7, 7a, 7b do SIWZ) - Część II - wykonanie nasadzeń przy: pomniku Tajnego Hufca Harcerzy, jabłoniach ozdobnych na Bulwarze Nadmorskim, w II zmianach, (załączniki nr 7, 7c, 7d, 7e do SIWZ) - Część III - wykonanie nasadzeń: na Skwerze Plymouth, przy parkingu UM Gdyni - róg ul. Piłsudskiego i Świętojańskiej, w II zmianach, (załączniki nr 7, 7f - 7i do SIWZ), - Część IV - wykonanie nasadzeń w 60 donicach w kształcie łodzi na ul. Świętojańskiej w Gdyni, w III zmianach (załącznik nr 8 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031211006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości :dla Części I - 5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych), dla Części II - 1 890,00 zł (słownie: tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych), dla Części III - 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych), dla Części IV - 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych). Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach