Przetargi.pl
Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Obsługi Mieszkańców nr 1 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, w celu umożliwienia wjazdu dla osób niepełnosprawnych

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3236129 , fax. 58 3236529
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
  ul. Nowe Ogrody 8/12 8/12
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3236129, fax. 58 3236529
  REGON: 00059846300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Obsługi Mieszkańców nr 1 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, w celu umożliwienia wjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wejścia do budynku Zespołu Obsługi Mieszkańców nr 1 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, w celu umożliwienia wjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  2. Zakres rzeczowy robót obejmuje: wykonanie windy zewnętrznej od strony elewacji zachodniej, panoramicznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Dźwig będzie umożliwiał transport osób i wózków z poziomu terenu na parter oraz I piętro.
  Zakres robót będzie obejmował:
  2.1. Roboty przygotowawcze:
  - przełożenie kanalizacji deszczowej,
  - podbicie fundamentów w części ściany istniejącego budynku,
  - prace rozbiórkowe wewnątrz budynku.
  2.2. Wykonanie windy:
  - posadowienie szybu windowego (płyta fundamentowa),
  - montaż szybu windowego (konstrukcja stalowa wraz z obudową szybu windowego ścianką przeszkloną oraz zadaszenie przed wejściem),
  - dostawa i montaż dźwigu elektrycznego osobowego o napędzie linowym, bez maszynowni,
  - wykonanie zasilania elektrycznego dźwigu,
  - odbiór UDT.
  2.3. Roboty budowlane towarzyszące:
  - wykonanie otworów drzwiowych między szybem windy a salami obsługi mieszkańców (w ścianach zewnętrznych - roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem nowych nadproży),
  - uzupełnienie ścian i tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych,
  - roboty malarskie,
  - uzupełnienie posadzek.
  2.4. Remont istniejącego biegu schodowego (wejście na parter budynku):
  - roboty rozbiórkowe okładzin schodów oraz ściany bocznej biegu schodowego,
  - demontaż starej platformy przyschodowej oraz balustrady biegu schodowego,
  - wykonanie nowych okładzin biegu schodowego,
  - wykonanie tynku mozaikowego na ściance schodów,
  - wykonanie nowych balustrad schodów wejściowych.
  2.5. Drogi wewnętrzne (dojazdy do windy):
  - wymiana istniejącej nawierzchni chodnika - dojście do wejścia głównego budynku,
  - wykonanie nowej nawierzchni pieszo-jezdnej od wejścia głównego do budynku do miejsca zamontowanej windy i garaży GZNK,
  - rekultywacja trawnika w nowym obrysie.
  2.6. Prace geodezyjne polegające na wytyczeniu miejsca posadowienia fundamentu windy oraz wykonanie operatu technicznego z pomiaru powykonawczego jak również dokonanie wszelkich formalności związanych z zaewidencjonowaniem i przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego rozbudowanego obiektu budowlanego. Powyższe dotyczy także projektowanej zmiany na odcinku sieci kanalizacji deszczowej.
  3. Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Obsługi Mieszkańców nr 1 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, w celu umożliwienia wjazdu dla osób niepełnosprawnych wykonywana będzie na podstawie opracowań: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na podstawie decyzji pozwolenia na roboty budowlane.
  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia:
  Uwaga!
  Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że podwykonawcom nie może być powierzone zamontowanie szybu windowego oraz dźwigu osobowego, z uwzględnieniem informacji zawartej w Rozdziale 3 ust. 3 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach