Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia, narzędzi i urządzeń warsztatowych

Jednostka Wojskowa 4220 ogłasza przetarg

 • Adres: 76-271 Ustka, Lędowo-Osiedle 1N
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8151377 , fax. 59 8151578
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4220
  Lędowo-Osiedle 1N 1N
  76-271 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 59 8151377, fax. 59 8151578
  REGON: 22051541000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.6wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia, narzędzi i urządzeń warsztatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia, narzedzi i urządzeń warsztatowych w asortymencie i ilościach wskazanych w formularzach cenowych. Zamówienie podzielone jest na 8 zadań: Zadanie I - Dostawa tablic synoptycznych; Zadanie II - Dostawa prostowników stacjonarnych na 10 akumulatorów; Zadanie III - Dostawa urządzeń warsztatowych elektrycznych; Zadanie IV - Dostawa stanowiska testującego alternatory i rozruszniki 12V i 24V; Zadanie V - Dostawa przyrządów pomiarowych i testujących; Zadanie VI - Dostawa narzędzi i urządzeń warsztatowych; Zadanie VII - Dostawa narzędzi nieiskrzących; Zadanie VIII - Dostawa podnośników hydraulicznych. Wymagania techniczno - eksploatacyjne dla wyposażenia, narzędzi i urządzeń warsztatowych stanowiących przedmiot zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ. Termin realizacji zamówienia - 60 dni od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 420000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.6wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach