Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni ul. Polnej oraz parkingu przy przedszkolu w Miedźnej

Gmina Miedźna ogłasza przetarg

 • Adres: 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2116338, 2116196, 2116160 , fax. 032 2116089
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedźna
  ul. Wiejska 131 131
  43-227 Miedźna, woj. śląskie
  tel. 032 2116338, 2116196, 2116160, fax. 032 2116089
  REGON: 27625829100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni ul. Polnej oraz parkingu przy przedszkolu w Miedźnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa nawierzchni ul. Polnej oraz parkingu przy przedszkolu w Miedźnej -sprawa nr ZP.271.15.2014. Zakres zamówienia obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych tj: Zadanie nr 1 - Modernizacja ul. Polnej w Miedźnej na odcinku ok. 306 mb, w tym: - wymiana konstrukcji nawierzchni i podbudowy, - wzmocnienie konstrukcji podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji bezpośredniej cementem na głębokości 25 cm, - uzupełnienie poboczy, Zadanie nr 2 - Budowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej Obejmujące: - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne, - w-wa dolna podbudowy, - w-wa górna podbudowy, - krawężniki - parking z kostki brukowej 20x10 cm, grubości 8 cm - 176 m2 - zabudowa studzienki ściekowej ulicznej fi 500 mm - 1 szt. Szczegółowy zakres robót opisany został w załącznikach do SIWZ w tym: a)Dokumentacji technicznej pn: Modernizacja ul. Polnej w Miedźnej b)Przedmiarach robót, c)Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Stanowiących załącznik D do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. Wspólny słownik CPV: 45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 45.23.32.28-3 - Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni W przypadku określenia elementów przedmiotu zamówienia w w/w dokumentacji, STWiOR, przedmiarze robót przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i systemów równoważnych - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP -Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. W związku z tym, Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem równoważności rozumie się inny materiał lub urządzenie, pochodzące od innego producenta niż wskazany w załącznikach D do SIWZ, pod warunkiem, że służy do tego samego celu, posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe co produkt oryginalny. Ponadto równoważność oznacza materiał nie gorszy gatunkowo niż określony w załącznikach nr D do SIZW. Wskazanie znaku towarowego lub pochodzenia nadaje wymienionym konkretnym produktom charakter przykładowy jako określenie standardów i parametrów. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu, co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia przyjętej do realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach