Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym JW 4217 Gliwice

Jednostka Wojskowa 4217 ogłasza przetarg

 • Adres: 44-121 Gliwice, ul. Andersa 47
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 46 14 371 , fax. 0-32 46 14 230, 46 14 231
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4217
  ul. Andersa 47 47
  44-121 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 0-32 46 14 371, fax. 0-32 46 14 230, 46 14 231
  REGON: 24076379800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.4wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym JW 4217 Gliwice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot i zakres zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym JW 4217 Gliwice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy stanowiące załączniki nr 2 będący integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty nowe, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, instrukcją obsługi (jeżeli dotyczy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zamowienia.4wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach