Przetargi.pl
Uporządkowanie przestrzeni publicznej w Rogoźniku

Urząd Gminy Bobrowniki ogłasza przetarg

 • Adres: 42-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 287-78-87 , fax. 0-32 287-74-86
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Bobrowniki
  ul. Gminna 8 8
  42-583 Bobrowniki, woj. śląskie
  tel. 0-32 287-78-87, fax. 0-32 287-74-86
  REGON: 00053173700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bobrowniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie przestrzeni publicznej w Rogoźniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Uporządkowanie przestrzeni publicznej w Rogoźniku w zakresie: budowy miejsc postojowych o łącznej powierzchni 275 m2 o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego oraz wykonania sieci oświetleniowej o długości 124,5 mb z zabudową trzech latarń parkowych oraz z oprawą w gruncie ze źródłami światła oprawy LED.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112914
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.800,00 zł (słownie złotych: tysiąc osiemset 00/100 zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bobrowniki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach