Przetargi.pl
Remonty chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej

Gmina Knurów ogłasza przetarg

 • Adres: 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3392308 , fax. 32 2351521, 3392292
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Knurów
  ul. dr. Floriana Ogana 5 5
  44-190 Knurów, woj. śląskie
  tel. 32 3392308, fax. 32 2351521, 3392292
  REGON: 27625758700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm, 2) rozebranie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm, 3) wykonanie koryta pod chodniki o głębokości 35 cm, 4) ręczne profilowanie dna koryta, 5) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z żużla wielkopiecowego grubości 15 cm, 6) wykonanie górnej warstwy podbudowy z żużla wielkopiecowego grubości 8 cm, 7) ułożenie chodnika z kostki brukowej szarej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z udziałem kostki kolorowej 20% typu starobruk, 8) ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, 9) wykonanie ławy betonowej z oporem 35x10 cm, 10) ułożenie ulicznego krawężnika betonowego 15x30 cm, 11) odwóz ziemi z korytowania na odległość 1 km, 12) odwóz gruzu (obrzeży i krawężników) na odległość 1 km, 13) regulacja studni rewizyjnych kanalizacji, 14) rowki pod obrzeża. 3. Zakres prac: 1) na podstawie wskazań Zamawiającego, wynikających z jego potrzeb w/g wzoru, który jest załącznikiem nr 1 do wzoru umowy. Prace będą wykonywane do czasu wyczerpania środków finansowych w wysokości 50.000,00 zł. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające z wzoru umowy. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym normom, a także nazwom własnym materiałów, wskazanym w ww. dokumentach przetargowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w GETIN NOBLE Bank S.A. konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 1) z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach