Przetargi.pl
Dostawy leków i produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 47 84 200 , fax. 32 47 84 506
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
  al. Jana Pawła II 7 7
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506
  REGON: 27279082400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss2.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy leków i produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków i produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 pakietów (części). Pakiet 1 - LEKI I PRODUKTY FARMACEUTYCZNE; Pakiet 2 - EMULSJA TUŁUSZCZOWA DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO; Pakiet 3 - LEKI POZOSTAŁE I; Pakiet 4 - LEKI POZOSTAŁE II; Pakiet 5 - LEKI POZOSTAŁE III; Pakiet 6 - LEKI POZOSTAŁE IV; Pakiet 7 - LEKI POZOSTAŁE V; Pakiet 8 - LEKI POZOSTAŁE VI; Pakiet 9 - LEKI POZOSTAŁE VII; Pakiet 10 - LEKI POZOSTAŁE VIII; Pakiet 11 - LEKI POZOSTAŁE IX; Pakiet 12 - LEKI POZOSTAŁE X; Pakiet 13 - LEKI POZOSTAŁE XI; Pakiet 14 - LEKI POZOSTAŁE XII; Pakiet 15 - LEKI POZOSTAŁE XIII; Pakiet 16 - PARAMAGNETYCZNY ŚRODEK KONTRASTOWY. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tzn. leki i produkty farmaceutyczne o tym samym składzie chemicznym, dawce, drodze podania, parametrach farmakokinetycznych i wskazaniach leczniczych jak dla preparatu referencyjnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo okazania przez Wykonawcę karty charakterystyki zaoferowanego produktu leczniczego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wss2.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach