Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego w trybie zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa - 8 części

Powiat Częstochowski ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3229100, 3229126 , fax. 034 3229111
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Częstochowski
  ul. Jana III Sobieskiego 9 9
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3229100, 3229126, fax. 034 3229111
  REGON: 15218083700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego w trybie zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa - 8 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego w trybie zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w obrębie Biskupice, gmina Olsztyn, oznaczonej jako działki: nr 608/1 k.m. 10 o pow. 0,2690 ha, nr 608/2 k.m. 10 o pow. 0,2680 ha, nr 643 k.m. 10 o pow. 0,2420 ha i nr 700/2 k.m. 11 o pow. 0,5000 ha, a po wydaniu przez Sąd postanowienia stwierdzającego nabycie tytułu własności, zaktualizowanie materiałów w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz stabilizacji granic trwałymi znakami granicznymi - na wezwanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Część 2 Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego w trybie zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w obrębie Przymiłowice, gmina Olsztyn, oznaczonej jako działki: nr 507 k.m. 6 o pow. 0,3130 ha, nr 508 k.m. 6 o pow. 0,2420 ha, nr 548 k.m. 6 o pow. 0,1140 ha i nr 566 k.m. 6 o pow. 0,1170 ha, a po wydaniu przez Sąd postanowienia stwierdzającego nabycie tytułu własności, zaktualizowanie materiałów w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz stabilizacji granic trwałymi znakami granicznymi - na wezwanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Część 3 Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego w trybie zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w obrębie Turów, gmina Olsztyn, oznaczonej jako działka nr 2/2 k.m. 1 o pow. 5,5010 ha a po wydaniu przez Sąd postanowienia stwierdzającego nabycie tytułu własności, zaktualizowanie materiałów w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz stabilizacji granic trwałymi znakami granicznymi - na wezwanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.Część 4 Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego w trybie zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w obrębie Zrębice I, gmina Olsztyn, oznaczonej jako działka nr 190/1 k.m. 4 o pow. 1,8410 ha, a po wydaniu przez Sąd postanowienia stwierdzającego nabycie tytułu własności, zaktualizowanie materiałów w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz stabilizacji granic trwałymi znakami granicznymi - na wezwanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Część 5 Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego w trybie zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Huta Stara A, gmina Poczesna, oznaczonej jako działki nr nr 452/1 o pow. 2,0510 ha, karta mapy 4, 452/2 o pow. 0,1050 ha, a po wydaniu przez Sąd postanowienia stwierdzającego nabycie tytułu własności zaktualizowanie materiałów w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz stabilizacja granic trwałymi znakami granicznymi. Część 6 Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego w trybie zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Huta Stara B, gmina Poczesna, oznaczonej na karcie mapy 4 jako działka nr 174 o pow. 0,3640 ha, a po wydaniu przez Sąd postanowienia stwierdzającego nabycie tytułu własności zaktualizowanie materiałów w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz stabilizacja granic trwałymi znakami granicznymi. Część 7 Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego w trybie zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Huta Stara A, gmina Poczesna, oznaczonej na karcie mapy 2 jako działka nr, 222 o pow. 0,1080 ha, a po wydaniu przez Sąd postanowienia stwierdzającego nabycie tytułu własności zaktualizowanie materiałów w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz stabilizacja granic trwałymi znakami granicznymi. Część 8 Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego w trybie zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jacków, gmina Kruszyna, oznaczonej na karcie mapy 2 jako działka nr 1799 o pow. 0,02 ha, a po wydaniu przez Sąd postanowienia stwierdzającego nabycie tytułu własności zaktualizowanie materiałów w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz stabilizacja granic trwałymi znakami granicznymi. Wykonawca powinien zaktualizować użytek gruntowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 791310001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-czestochowski.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach