Przetargi.pl
usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej (MGR.271.50.2014.MS)

Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971497 , fax. 33 4971786, 8227539
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  Plac Ratuszowy 1 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971497, fax. 33 4971786, 8227539
  REGON: 00051566100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej (MGR.271.50.2014.MS)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 30 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości celem ustalenia wzrostu ich wartości, w związku z podziałem nieruchomości dokonanym na wniosek właściciela, który będzie podstawą do wyliczenia opłaty zgodnie z art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 518) lub opinii w przypadku stwierdzenia braku wzrostu wartości nieruchomości. - Liczba nieruchomości planowanych do wyceny - 30 szt. - W przypadku stwierdzenia braku wzrostu wartości nieruchomości wykonawca zobowiązany będzie do wykonania stosownej opinii, tj. opracowania bez określenia wartości nieruchomości. Opinia nie stanowi operatu szacunkowego w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a jedynie dokument wykonany na podstawie badania możliwości wystąpienia zmiany wartości nieruchomości w wyniku podziału. Wykonawca otrzyma wówczas wynagrodzenie za wykonanie opinii, nie za wykonanie operatu. -Poszczególne wyceny lub opinie wykonywane będą sukcesywnie, przy czym wykonawca zobowiązuje się je dostarczyć w trzech nieprzekraczalnych terminach: 1) do 15 dnia obowiązywania umowy - 10 sztuk, 2) do 30 dnia obowiązywania umowy - 10 sztuk, 3) do 45 dnia obowiązywania umowy - 10 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 701200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach