Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Lędziny kredytu długoterminowego, którego spłata nastąpi z dochodów własnych oraz przychodów gminy Lędziny w latach od 2015 roku do 2023 roku w kwocie 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Lędziny w kwocie 1 692 590,99 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 907 409,01 zł.

Urząd Miasta Lędziny ogłasza przetarg

 • Adres: 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Lędziny
  ul. Lędzińska 55
  43-143 Lędziny, woj. śląskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Lędziny kredytu długoterminowego, którego spłata nastąpi z dochodów własnych oraz przychodów gminy Lędziny w latach od 2015 roku do 2023 roku w kwocie 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Lędziny w kwocie 1 692 590,99 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 907 409,01 zł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Lędziny, o następującej charakterystyce: 1. Kredyt w kwocie: 3 600.000,00 zł ( słownie trzy miliony sześćset tysięcy złotych 00/100 ). 2. Okres kredytowania: Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem kredytu do dnia 31.12.2014 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. Przewidywane uruchomienie kredytu - 30.09.2014 r. 3. Spłata kapitału w latach 2015-2023 począwszy od lutego 2015 r. 1) w 2015 roku - 400.000,00 zł w ratach miesięcznych , płatnych do dnia 20 każdego miesiąca , przy czym : pierwsza rata w 2015 roku w kwocie 67 000,00 płatna do dnia 20 lutego 2015 roku, kolejne miesięcznie w kwocie 33 300,00 zł do 20 każdego miesiąca 2) w 2016 roku - 400.000,00 zł w ratach miesięcznych , płatnych do dnia 20 każdego miesiąca przy czym : pierwsza rata w 2016 roku w kwocie 33 700,00 , kolejne miesięcznie w kwocie 33 300,00 zł do 20 każdego miesiąca 3) w 2017 roku - 400.000,00 zł w ratach miesięcznych , płatnych do dnia 20 każdego miesiąca przy czym : pierwsza rata w 2017 roku w kwocie 33 700,00 , kolejne miesięcznie w kwocie 33 300,00 zł do 20 każdego miesiąca 4) w 2018 roku - 400.000,00 zł w ratach miesięcznych , płatnych do dnia 20 każdego miesiąca przy czym : pierwsza rata w 2017 roku w kwocie 33 700,00 , kolejne miesięcznie w kwocie 33 300,00 zł do 20 każdego miesiąca 5) w 2019 roku - 400.000,00 zł w ratach miesięcznych , płatnych do dnia 20 każdego miesiąca przy czym : pierwsza rata w 2016 roku w kwocie 33 700,00 , kolejne miesięcznie w kwocie 33 300,00 zł do 20 każdego miesiąca 6) w 2020 roku - 400.000,00 zł w ratach miesięcznych , płatnych do dnia 20 każdego miesiąca przy czym : pierwsza rata w 2016 roku w kwocie 33 700,00 , kolejne miesięcznie w kwocie 33 300,00 zł do 20 każdego miesiąca 7) w 2021 roku - 400.000,00 zł w ratach miesięcznych , płatnych do dnia 20 każdego miesiąca przy czym : pierwsza rata w 2021 roku w kwocie 33 700,00 , kolejne miesięcznie w kwocie 33 300,00 zł do 20 każdego miesiąca 8) w 2022 roku - 400.000,00 zł w ratach miesięcznych , płatnych do dnia 20 każdego miesiąca przy czym : pierwsza rata w 2022 roku w kwocie 33 700,00 , kolejne miesięcznie w kwocie 33 300,00 zł do 20 każdego miesiąca 9) w 2023 roku - 400.000,00 zł w ratach miesięcznych , płatnych do dnia 20 każdego miesiąca przy czym : pierwsza rata w 2023 roku w kwocie 33 700,00 , kolejne miesięcznie w kwocie 33 300,00 zł do 20 każdego miesiąca 4. Oprocentowanie zmienne będące sumą marży zaproponowanej przez Wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 1M z dnia 08.09.2014 r. 5. Spłata odsetek miesięcznie od nie spłaconej części kredytu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Oprocentowanie w okresach odsetkowych (miesiącach ) płatne będzie do ostatniego dnia danego miesiąca i obliczane będzie według zaproponowanej przez wybranego Wykonawcę marży oraz notowania wskaźnika WIBOR 1 M w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca. 6. Dla potrzeb porównania i oceny ofert należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1 M w dniu 08.09.2014 r. w wysokości 2,56 % . 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę uczestniczącego w przetargu prowizji przygotowawczej w wysokości nie przekraczającej 0,2 % kwoty kredytu. 8. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. 9. Dla jednolitego sposobu obliczenia ceny i jednocześnie zagwarantowania porównywalności ofert, należy przyjąć terminy spłaty rat kredytowych na 31 grudnia w latach 2015 - 2023 bez względu na to, czy terminy te przypadają na dni wolne od pracy (sobota, niedziela). Szczegółowe zasady spłaty rat kredytu zostaną określone w umowie podpisanej z wybranym Wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach