Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki w km od 0+000 do 0+350

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17 17
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki w km od 0+000 do 0+350
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie: 1) oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej, 2) profilowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitum asfaltowa, 3) nawierzchnia z betonu asfaltowego, 4) frezowanie nawierzchni, 5) Wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawarte w Specy?fikacji Istotnych Warunków Zamówienia 3. Zaleca się dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp , w szczególności: 1) Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się doświad?czeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które speł?niają następujące wymagania: 1.1 do pełnienia funkcji Kierownika budowy a) minimalna liczba osób: 1 b)minimalne doświadczenie i kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograni?czeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz co najmniej jedna zrealizowana inwestycja drogowa polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie dróg na stanowisku kierownika budowy . Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek . 2) Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniej?szego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okre?sie, zrealizował (rozpoczął i zakończył) jako Wykonawca lub Podwykonawca co najmniej jedno zadanie polegające na budo?wie, przebudowie lub remoncie dróg o wartości nie mniejszej niż 100% ceny ofertowej (brutto), w tym wykonanie profilowania istniejącej podbudowy mieszanką min-bitum asfaltowa w ilości min. 130 ton oraz nawierzchni z betonu asfaltowego w ilości min. 1800m2 . Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek . 3) Potencjał techniczny Wykonawca musi dysponować narzędziami i urządzeniami, lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia jn.: 1)wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej o wydajności co najmniej 100 Mg/h - 1szt. . W przypadku zakupu mieszanki, należy załączyć oświadczenie producenta, potwierdzające gotowość wyprodukowania dla Wykonawcy składającego ofertę, mieszanki mineralno-bitumicznej, dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia), 2) walec statyczny ogumiony - 1szt 3) szczotka mechaniczna- 1 szt 4) walec statyczny samojezdny - 1szt, 5) skrapiarka- 1 szt 6) rozściełacz mas bitumicznych - 1szt, 7 samochód samowyładowczy powyżej 10 t- 2 szt, 8) samochód samowyładowczy o ład. min. 5- 10t- 2 szt 9) frezarka samojezdna. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek . 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) , żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia : 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi?dencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły?wem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią Formularza Nr 3 , 4) Informację o osobach, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , zgodnie z treścią Formularza Nr 4 (Potencjał kadrowy). Wykaz musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanej osoby, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w Części III.2) ust. 1 pkt.1 . Do wykazu należy dołączyć kopie wymaga?nych uprawnień (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane). Wraz z kopią uprawnień należy przedłożyć dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa, Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest do złożenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia, 5) Informację o doświadczeniu Wykonawcy (Doświadczenie Wykonawcy), zgodną z treścią Formularza Nr 5. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Części III.2) ust. 1 pkt.2 . Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwier?dzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie. 6) Informacja o sprzęcie, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca ( Potencjał techniczny) wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Części III.2) ust. 1 pkt.3 . W przypadku gdy Wykonawca wskaże w wykazie narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych narzędzi i urządzeń. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu , o których mowa w ust.1 pkt 1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 2. i 3. powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im dokumenty określone w ust.1 pkt 1 5. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie wymienione w ust.1 pkt 3 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; b) dokumenty wymienione w ust.1 pkt 1albo odpowiadające im określone w pkt 2 i 3 , powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; c) dokumenty wymienione w ust.1 pkt 4, 5 i 6 mogą dotyczyć dowolnego spośród wykonawców składających wspólna ofertę .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach