Przetargi.pl
Dostawa i montaż barier energochłonnych - stalowych.

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8627471 w. 241 , fax. 017 8526223
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie
  ul. Targowa 1 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8627471 w. 241, fax. 017 8526223
  REGON: 69048055700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż barier energochłonnych - stalowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż barier energochłonnych - stalowych. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż barier energochłonnych - stalowych na ulicach: 1.Bariery energochłonne - stalowe ul. Lubelska: - Demontaż istniejących barier betonowych L = 75 mb - Montaż barier energochłonnych, stalowych typ Sp-06 L= 170 mb 2.Bariery energochłonne - stalowe ul. Gościnna -Montaż barier energochłonnych, stalowych typ Sp-06 L= 128 mb 3.Bariery energochłonne - stalowe ul. Rodzinna -Montaż barier energochłonnych, stalowych typ Sp-06 L= 80 mb 4.Bariery energochłonne - stalowe ul. Mieszka I -Montaż barier energochłonnych, stalowych typ Sp-06 L= 128 mb Zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Szczegółowy zakres prac określa Przedmiar prac oraz Plan sytuacyjny stanowiące odpowiednio załączniki nr 7 i nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284727
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Postępowanie nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający niżej podane warunki: 1.Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 2.Doświadczenie zawodowe: Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat od daty wszczęcia postępowania zrealizował jako główny wykonawca minimum jedno zadanie polegające na zamontowaniu na terenie miejskim barier energochłonnych typu SP-06 na łączną kwotę minimum 70 000,00 zł brutto - poparte dokumentami potwierdzającymi, że zadania te zostały wykonane należycie. 3.Potencjał kadrowy: Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. 1)minimum jeden zespół roboczy z majstrem posiadającym minimum roczne do-świadczenie zawodowe, 2)Kierownik budowy winien: a)posiadać uprawnienia do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń, b)udokumentować członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, c)Wykonawca winien dołączyć do oferty opis doświadczenia zawodowego, w którym winien wykazać minimum 2 letnie doświadczenie, licząc od dnia uzyskania uprawnień. 4.Potencjał techniczny: Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia tj.: a)dźwig samochodowy, b)samochód ciężarowy, c)wibrator udarowy. 5.Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100 000,00 zł. Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę metodą spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1.1Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji dla wykonawcy. 1.3.Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji dla wykonawcy. 1.4.Wykaz wykonanych ważniejszych prac w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zgodnie z sekcją III pkt. III.2), ppkt.2 ogłoszenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wykonania - na załączniku nr 3 - wraz z do-kumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie. 1.5. Wykaz osób (zgodnie z sekcją III pkt. III.2), ppkt.3 ogłoszenia ), którymi dysponuje lub będzie dyspono-wać Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia- na załączniku nr 4 - wraz z opisami doświadczenia zawodowego, oraz dokumentami potwierdzającymi, że osoby te posiadają uprawnienia budowlane i aktualne członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. 1.6.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. 1.5, Wykonawca przewidział możliwość korzystania z tych osób. 1.7.Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia potencjału technicznego, jakim dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca (wymienionego w sekcji III pkt. III.2), ppkt.4 ogłoszenia) na załączniku nr 5. 1.8.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. 1.8, Wykonawca przewidział możliwość korzystania z tych narzędzi i urządzeń. 1.9.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (zgodnie z sekcją III pkt. III.2), ppkt. 5 ogłoszenia ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: 1) pkt 1.1- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Dokument, o którym mowa w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 mie-sięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2.Ponadto do oferty należy dołączyć: 2.1.Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jedno-znacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upoważnio-ny. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 2.2.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 2.3.Dane dotyczące zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom na załączniku nr 6. 2.4. Kosztorys ofertowy wg załączonego przedmiaru prac.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.erzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach