Przetargi.pl
Dostawa opału (węgla i koksu) do placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Gminy Lubaczów w sezonie grzewczym 2009/2010

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Lubaczów ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, ul. Żeromskiego 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6321609 , fax. 016 6322656
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Lubaczów
  ul. Żeromskiego 3 3
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 016 6321609, fax. 016 6322656
  REGON: 65016054200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubaczow.com.pl - strona Gminy Wiejskiej Lubaczów
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału (węgla i koksu) do placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Gminy Lubaczów w sezonie grzewczym 2009/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla w ilości około 171,250 ton oraz koksu w ilości około 15,550 ton na potrzeby niżej wymienionych jednostek w sezonie grzewczym 2009/2010, tj. do dnia 30.03.2010 r.: - Zespół Szkół Publicznych w Młodowie (węgiel kostka w ilości około 120 t), - Zespół Szkolno Przedszkolny w Lisich Jamach (węgiel kostka w ilości około 26,250 t oraz koks w ilości około 15,550 t) - Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej (węgiel kostka w ilości około 25 t) a) węgiel kamienny kostka kl. I (CPV: 09.11.12.10-5) powinien charakteryzować się nast. parametrami: -wartość opałowa: min. 25.000 KJ/kg -zawartość popiołu: max. 10 % -zawartość siarki: max. 0,8 % -zawartość wilgoci: max. 10 % b) koks opałowy (CPV:09.11.30.00-4) powinien charakteryzować się nast. parametrami: -wartość opałowa: min. 25.000 KJ/kg -zawartość popiołu: max. 10 % -zawartość siarki: max. 0,8 % -zawartość wilgoci: max. 10 % Podane potrzeby roczne stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na opał w okresie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia odbiorców w ciepło. Dostawa opału dokonywana będzie sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami poszczególnych placówek szkolnych w sezonie grzewczym 2009/2010. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy, tj.: - posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, b) Wykonawca nie może podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy; Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie wymaganych dokumentów potwierdzających prawo do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne metodą: spełnia - nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią choćby jednego z warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty odrzucone, z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający odrzuci oferty sporządzone niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki (opracowane wg wzorów załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz sporządzone samodzielnie przez Wykonawcę w przypadku braku wzorów): - aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert złożone w formie oryginału lub kserokopii (kserokopia dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania) - wypełniony szczegółowo Formularz Oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr1 - oświadczenie z art. 22 ust 1 pkt.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy jw. - załącznik nr 2 i załącznik nr 3 - projekt umowy zaparafowany na każdej stronie przez upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy osobę z wykorzystaniem załącznika nr 4, - wypełniony szczegółowo Formularz Cenowy - załączniki nr5, - dokument jakości potwierdzające parametry określone dla przedmiotu zamówienia w punkcie III.1a) niniejszej specyfikacji, potwierdzony za zgodność z oryginałem - pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. Przedstawione dokumenty muszą być aktualne, tzn. muszą przedstawiać stan faktyczny i prawny istniejący w chwili składania ofert. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej stronie kopii). Sposób poświadczenia dokumentów: Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Poświadczenie powinno nastąpić w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające. Uwaga!!! W przypadku składania kserokopii musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści wpisów, pieczątek, podpisy itp., które figurują na oryginale

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubaczow.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach