Przetargi.pl
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 1+470 - 2+048 w miejscowości Blizne

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 19a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8609490 , fax. 017 8609460
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego 19a 19a
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8609490, fax. 017 8609460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 1+470 - 2+048 w miejscowości Blizne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zamówienie obejmuje: 1)Zakres robót określony w Rozdziale IV Przedmiar robót specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2500,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujace warunki: 1).Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia -zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp; 2).Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3).Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 4)Posiadają wymagany potencjał kadrowy (uprawnienia, doświadczenie, ilość osób): Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, z odpowiednim doświadczeniem do realizacji przedmiotu zamówienia: Stanowisko Kierownik budowy całkowite doświadczenie min 3 (ilość lat) UWAGA! Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności drogowej. 5)Dysponują potencjałem sprzętowym - min.: - koparka. - zagęszczarka 7)Dysponują możliwością przeprowadzenia badań laboratoryjnych: - wymaganych w SST. 8)Posiadają doświadczenie w realizacji zamówień: wykonanie min. 1 500 m2 chodników w ciągu ostatnich 5 lat : ( na załączniku Nr 5 do oferty ) poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie (referencje). 9)Udzielą gwarancji na wykonane roboty - min. 5 lat. II. Dopuszcza się podwykonawstwo. III. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: dokumenty i oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony lub potwierdzony o swej aktualności przez organ wydający dokument nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ); 2)Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie; 2a)W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3)Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp - załącznik Nr 1 do oferty wraz z aktualnymi zaświadczeniami: 4.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg załączonego wzoru - załącznik Nr 2 do oferty. 5.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy polisą objęta jest tylko część prowadzonej działalności gospodarczej, wykonawca winien zadbać, aby część ta była tożsama z przedmiotem zamówienia. 6.Wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do oferty, odpowiedzialnych za realizację zamówienia z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (załączyć kopie uprawnień i zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa). 7.Wykaz sprzętu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do oferty, niezbędnego do realizacji zamówienia. 8.Dane o doświadczeniu w zakresie określonym w pkt 5.1.6 wg formularza stanowiącego załącznik Nr 5 do formularza oferty oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie (referencje). W przypadku członka konsorcjum referencje powinny stwierdzać, że wykonanie nastąpiło wspólnie z innymi podmiotami i wskazywać zakresy oraz wartości robót budowlanych wykonanych bezpośrednio przez danego członka konsorcjum. 9.Oświadczenie o okresie gwarancji - wypełnić na formularzu oferty. 10.Oświadczenie o możliwości wykonania badań wymaganych w pkt 5.1.5. Zakresy robót, które zostaną powierzone podwykonawcom wg załącznika nr 6 do oferty (w przypadku realizacji robót siłami własnymi należy wpisać nie dotyczy). 11.W przypadku oferty wspólnej - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wobec Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach