Przetargi.pl
Modernizacja III LO przy ul. Szopena 11

Gmina Miasto Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8754636 , fax. 017 8754634
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszowa
  Rynek 1 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8754636, fax. 017 8754634
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja III LO przy ul. Szopena 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie w zakresie wykonania: zabezpieczenia przeciwwilgociowego obiektu, termomodernizacja przewiązki budynku, renowacja elewacji, częściowa wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego, instalacja odgromowa, remont sal gimnastycznych, instalacja wentylacji mechanicznej, udrożnienie wentylacji grawitacyjnej, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, częściowa wymiana instalacji c.o., wod.kan, i c.w.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy: 1)spełniają wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń, których listę przedstawiono w punkcie Wymagane oświadczenia. 2)mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia w celu obsadzenia stanowiska: - kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, - kierownika robót - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, - kierownika robót - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 3)zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie w zakresie remontu/modernizacji czy tez wykonania robót elewacyjnych w budynku użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). Zamówienia winny zostać powierdzone dokumentami, że zostały należycie wykonane. 4) zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji budynku użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 1 000 000zł (słownie: milion złotych). Zamówienia winny zostać powierdzone dokumentami, że zostały należycie wykonane. Definicja budynku użyteczności publicznej wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Spełnia/nie spełnia Informacja o wymaganiach jakie musi spełnić wykonawca udzielą pełnej rękojmi na okres nie krótszy niż 3 lata, Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): 1)oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, 2)wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację robót, na załączniku do niniejszej specyfikacji z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, 3)wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ubiegłych 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, na załączniku do niniejszej specyfikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie, 4)informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, 5) pełnomocnictwo do reprezentowania przed zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy dla podmiotów występujących wspólnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach