Przetargi.pl
Wykonanie remontu nawierzchni drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice-Korczowa na odcinku Głuchów-Jarosław i nr 77 Lipnik - Przemyśl w Jarosławiu na ulicy Kraszewskiego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8534071 , fax. 017 8623915, 8537395
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
  ul. Legionów 20 20
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8534071, fax. 017 8623915, 8537395
  REGON: 01751157500122
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu nawierzchni drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice-Korczowa na odcinku Głuchów-Jarosław i nr 77 Lipnik - Przemyśl w Jarosławiu na ulicy Kraszewskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Wykonanie remontu nawierzchni drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice-Korczowa z podziałem na odcinki : Odcinek 1 - obejmujący wykonanie remontu nawierzchni drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice-Korczowa w m. Głuchów na odcinku od km 619+150 do km 619+590 str. lewa; Odcinek 2 - obejmujący wykonanie remontu nawierzchni drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice-Korczowa w m. Gwizdaj na odcinku od km 630+510 do km 630+787 str. lewa; Odcinek 3 - obejmujący wykonanie remontu nawierzchni drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice-Korczowa w m. Jarosław ul. 3-go Maja na odcinku od km 650+693 do km 650+813 ; Część II - obejmująca wykonanie remontu nawierzchni drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl w m. Jarosław ul. Kraszewskiego na odcinku od km 129+946 do km 130+161 strona lewa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 25 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu. 2. Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy Pzp 2.1 Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako wykonawca lub podwykonawca co najmniej: 3 zadania polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej (BA) o powierzchni dla każdego zadania min. 940 m2 lub 1 zadania o powierzchni min. 3 760 m2. 3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 2 ogłoszenia muszą spełniać łącznie. 4. Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Dokumenty potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu :5.1.Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1)-9) ustawy Pzp, Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty. 5.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 5.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w pkt 2 ogłoszenia Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 5.2.1. Wykaz wykonanych robót (Doświadczenie). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2.1. ogłoszenia. Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie. 5.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt 5.1.2. - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 5.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. i 5.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt 5.1.2. 5.6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 5.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie wymienione w pkt 5.1.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; b) dokumenty wymienione w pkt 5.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 5.3. i 5.4., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; c) dokumenty wymienione w pkt 5.2. powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawcy spośród wykonawców składających wspólna ofertę .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzeszow.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach