Przetargi.pl
Dostawa używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej

Gmina Dydnia ogłasza przetarg

 • Adres: 36-204 Dydnia, Dydnia 224
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4303002, 4308154 , fax. 013 4303194
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dydnia
  Dydnia 224 224
  36-204 Dydnia, woj. podkarpackie
  tel. 013 4303002, 4308154, fax. 013 4303194
  REGON: 37044021200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadydynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej /Gmina Dydnia, woj. podkarpackie/ Wymagania dotyczące pojazdu: - wyprodukowany nie wcześniej jak w 1983 roku, - przebieg nie więcej jak 30 000 km, - silnik wysokoprężny /diesel/ o mocy minimum 270 KM, chłodzony cieczą, - podwozie z napędem na dwie osie 4x4, z blokadą tylnego mostu, - wspomaganie kierownicy, - nadwozie z aluminiowymi roletami, - autopompa - o wydajności minimum 2200 l/min z wysokim ciśnieniem - dwa zwijadła szybkiego natarcia z wysokim ciśnieniem o długości minimum 60 m każde, - zbiornik na wodę minimum 2500 l, - działko wodno-pianowe, - zbiornik środka pianotwórczego minimum 200 litrów - podwójna kabina tzw. jednomodułowa dla co najmniej 6 osób, - konsole/wsporniki w pomieszczeniu załogi, - na dachu konsole na drabiny pożarnicze, bosaki itp., - zaczep do holowania przyczepy, - urządzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego /świetlne i dźwiękowe/., Przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia wskazania na urządzenia techniczne z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 Oznacza to, że Oferenci mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w opisie rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanego przedmiotu zamówienia. Przy zastosowaniu urządzeń równorzędnych do wymienionych w SIWZ Oferent musi udowodnić, że spełniają one wszystkie wymogi co do klasy, jakości, standardu itp., poprzez przedstawienie odpowiednich certyfikatów, atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania oraz dokładnego opisu zastosowanego materiału równorzędnego. CPV 34.13.70.00-6 - wozy strażackie Dane dodatkowe: - marka pojazdu - wyposażenie podstawowe - wyposażenie dodatkowe - stan zużycia samochodu i podzespołów - jakość użytych materiałów z których wykonano wyposażenie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341370006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i ust. 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie analizy: - oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22, ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 1 do SIWZ), - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, metodą - spełnia / nie spełnia. 1.2. a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. b) w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali lub wykonują co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu dostawy używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie analizy załączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22, ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 1 do SIWZ), wykazu wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia polegającego na wykonaniu dostawy używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podaniem jego wartości, daty wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że w/w dostawy zostały wykonane należycie (załącznik nr 2 do SIWZ), pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ , Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, metodą- spełnia / nie spełnia. 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie analizy: - oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22, ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 1 do SIWZ) , metodą - spełnia/nie spełnia. 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie analizy: - oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22, ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 1 do SIWZ), metodą - spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1.1. Wypełniony Formularz oferty według wzoru stanowiącego część IV SIWZ, 1.2. Wypełniony Formularz techniczno-cenowy według wzoru stanowiącego część III SIWZ, 1.3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.4. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22, ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 1 do SIWZ). 1.5. Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zamówienia polegającego na wykonaniu dostaw używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że w/w dostawy zostały wykonane należycie (załącznik nr 2 do SIWZ). 1.6. Dokładny opis techniczny przyjętego sprzętu pozwalający stwierdzić, że proponowany samochód pożarnizcy jest zgodny z wymaganiami zamawiającego.. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.3 składa odpowiedni dokument, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. (Dz. U. z dn. 24 maja 2006 r., Nr 87, poz. 605). 1.7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy zobowiązany jest do wykazania tego w ofercie wraz z zakresem zadań przekazanych mu do realizacji. 1.8. Oferta powinna obejmować całość zadania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach