Przetargi.pl
Konserwacja nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszego od bramy głównej na teren kompleksu koszarowego zlokalizowanego na terenie Jarosławia przy ul. 3 Maja 80

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59 , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  ul. Krakowska 11B 11B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: MON - jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszego od bramy głównej na teren kompleksu koszarowego zlokalizowanego na terenie Jarosławia przy ul. 3 Maja 80
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi konserwacja nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszego od bramy głównej na teren kompleksu koszarowego zlokalizowanego na terenie Jarosławia przy ul. 3 Maja 80. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: zalecana i zdaniem inwestora, niezbędna wizja lokalna na przyszłym placu budowy przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego; zabezpieczenie przed zabrudzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem podczas prowadzenia robót okien, drzwi wejściowych, elementów elewacji, urządzeń zamontowanych na elewacji, zabezpieczenie elementów zagospodarowania terenu, drzew, krzewów, kwietników itp., bramy wjazdowej wraz z jej elementami, furtki wejściowej, elementów szlabanu, wraz z niezwłocznym ich oczyszczeniem w przypadku zabrudzenia; Wykonawca dokona inwentaryzacji wysokościowej istniejącej nawierzchni; W porozumieniu z Użytkownikiem oraz Inspektorem nadzoru ewentualna korekta wysokościowa oraz korekta wymiarów drogi, miejsc postojowych i ciągu pieszego; rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi wjazdowej do kompleksu wojskowego wraz z miejscami postojowymi oraz ciągiem pieszym; rozbiórka całości warstw podbudowy drogi wjazdowej wraz z miejscami postojowymi oraz wykonanie koryta z jego profilowaniem i zagęszczeniem gruntu; rozbiórka warstw podbudowy ciągu pieszego do głębokości niezbędnej dla prawidłowego wykonania nowej nawierzchni i podbudowy ciągu pieszego; rozbiórka nawierzchni betonowej wraz z warstwami podbudowy pomiędzy budynkiem nr 4 i budynkiem nr 13; uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie pozostałej podbudowy ciągu pieszego; demontaż, z pełnym odzyskiem, wewnętrznego ogrodzenia oddzielającego miejsca postojowe od ciągu pieszego; oczyszczenie, miniowanie i malowanie wraz z ponownym montażem ogrodzenia wewnętrznego w pierwotnym miejscu wzdłuż pierwotnej linii; demontaż, wraz z ławami betonowymi, bez odzysku, całości istniejących krawężników oraz obrzeży betonowych; wykonanie nawierzchni asfaltowej mineralno-bitumicznej drogi wjazdowej wraz z warstwami podbudowy; wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z warstwami podbudowy; wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki betonowej kolorowej (3 kolory) oraz szarej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z warstwami podbudowy; wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, dwukolorowej płyty odbojowej pomiędzy budynkami nr 4 i 13 z ukształtowaniem spadków od ścian budynku oraz w kierunku ciągu pieszego; ustawienie krawężników betonowych wystających i zatopionych na ławie betonowej z oporem; ustawienie obrzeży betonowych, kolorowych (czerwonych) na ławie betonowej z oporem wzdłuż ciągu pieszego oraz wokół studzienek telekomunikacyjnych; mechaniczna rozbiórka stopni schodów betonowych wraz z górną częścią schodów z wyprofilowaniem dla ułożenia betonowych blokowych stopni schodowych i nawierzchni z kostki betonowej kolorowej (jak ciąg pieszy); mechaniczna rozbiórka części schodów (stopnie schodowe) od strony drogi wjazdowej z wyprofilowaniem dla ustawienia palisady betonowej na ławie betonowej z oporem; wykonanie fundamentu dla ułożenia dolnego betonowego blokowego stopnia schodów; ułożenie betonowych bloków schodowych; ustawienie betonowej palisady na ławie betonowej z oporem przy schodach betonowych od strony drogi wjazdowej z wykonaniem płytki odbojowej z kostki betonowej szarej w obramowaniu z obrzeży betonowych kolorowych, czerwonych; dostawa i montaż balustrady chromoniklowej na schodach od strony palisady betonowej; wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż szerokości drogi wjazdowej z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej (studzienka kd); oczyszczenie studzienek wraz z ich przyłączami i odpływami oraz regulacją pionową włazu do otaczającej zabudowy; ponowne wbudowanie humusu po wykonaniu odprowadzenia wód opadowych oraz po ustawieniu nowych krawężników i obrzeży z przygotowaniem i wyrównaniem podłoża, wyprowadzeniem spadków oraz obsianiem trawą i nawożeniem; wywóz rozebranej nawierzchni asfaltowej oraz warstw podłoży, gruzu, odpadów z placu budowy wraz z ich utylizacja; wywóz zdemontowanych elementów metalowych, stalowych i z metali kolorowych, przeważenie i przekazanie jako złom do magazynu SOI w Jarosławiu; Użytkownik może wymagać natychmiastowego usunięcia odpadów i złomu z placu budowy oraz sprzątania otoczenia placu budowy w przypadkach wystąpienia takiej konieczności; porządkowanie, sprzątanie, likwidacja tymczasowych zapleczy z usuwaniem ewentualnych uszkodzeń; splantowanie zniszczonych fragmentów trawników, wyrównanie powierzchni, przygotowanie terenu pod obsianie trawą, wysianie trawy z nawożeniem; przygotowanie kompletu materiałów odbiorowych oraz pisemne zgłoszenie zakończenia robót i gotowości do odbioru. PO ZAKOŃCZONYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH TEREN KOMPLEKSU OBJĘTEGO REMONTEM NALEŻY DOPROWADZIĆ DO STANU POWSZECHNIE UWAŻANEGO ZA ESTETYCZNY, CZYSTY I UMOŻLIWIAJĄCY PROWADZENIE PRACY. Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik Nr 10). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Przedmiarach Robót (Załącznik nr 9), Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik 10) i Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót Budowlanych (Załącznik nr 11). 4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat (60 miesięcy), licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w par. 13 Projektu umowy (Załącznik nr 8). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: gwarancja - 10%. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy aniżeli 60 miesięcy, zostanie odrzucona. 6. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. 7. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne. 8. Zamiast materiałów i urządzeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry tam określone i nie powinny być gorsze od przyjętych założeń. 9. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: bankowy Zamawiającego prowadzony: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Rzeszów nr 98 1010 1528 0018 9213 9120 0000 - z adnotacją wadium w przetargu nr ZP/39/2016, NIP Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja powyżej 60 miesięcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.34wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach