Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2991 S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku Sośnicowice - Łany Wielkie - etap I

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2340696 , fax. 032 2340696
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Zygmunta Starego 17 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2340696, fax. 032 2340696
  REGON: 27628965300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pzd.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2991 S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku Sośnicowice - Łany Wielkie - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zmówienia jest wykonanie - zgodnie z dokumentacjami projektowymi, przedmiarami robót i specyfikacją techniczną będącymi załącznikami do niniejszej specyfikacji - przebudowy drogi powiatowej nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku Sośnicowice - Łany Wielkie - etap I. 2) Zakres robót: a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2991S na odcinku od km 0+000 do 0+380 zgodnie z dokumentacją projektową 1 (projekt 1) oraz z przedmiarem/kosztorysem uproszczonym (załącznik 7.1 do Formularza Ofertowego) - konstrukcja nawierzchni - wymiana - typ wzmocniony 1 - 2 263 m2 - konstrukcja nawierzchni chodnika typ wzmocniony 2 z kostki betonowej o grubości 8 cm szarej - 600 m2 - konstrukcja nawierzchni chodnika 5 z kostki betonowej o grubości 8 cm szarej - 244 m2 - roboty kanalizacyjne i odwodnienie (4 studzienki ściekowe, 27,90 m kanałów z rur PVC); - konstrukcja nawierzchni - wzmocnienie 4 odcinka 0+300 do 0+380 - 520 m2 ; - konstrukcja nawierzchni wjazdów- typ wzmocniony 2 dot. odcinka od km 0+ 300 do 0+ 380 z kostki betonowej o grubości 8 cm szarej - 45 m2 - roboty wykończeniowe (bariery stalowe, poręcze ochronne, oczyszczanie rowów). b) Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 2991S zgodnie z dokumentacją projektową nr 2 (projekt nr 2) ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni. Pierwszy etap budowy chodnika - wykonanie kanalizacji na odcinku 460 m - został wykonany w 2009 r. Zgodnie z projektem należy wykonać pozostały odcinek kanalizacji o długości 73 m oraz wykonać podbudowy i nawierzchnie chodnika i wjazdów. Chodnik ma być wykonany wg technologii projektu 2, zgodnie z przedmiarem robót/ kosztorysem uproszczonym (załącznik nr 7.2 do Formularza Ofertowego): - roboty kanalizacyjne (3 studnie rewizyjne, 1 studzienka ściekowa, 73 m kanałów z rur PVC; - wykonanie podbudowy pod chodnik i wjazdy - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6,0 cm szarej - 977,60 m2 - nawierzchnie kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na wjazdach - 300,40 m2 Wzmocnienie nawierzchni ma być wykonane zgodnie z przedmiarem robót/kosztorysem uproszczonym (załącznik nr 7.2 do Formularza Ofertowego) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót: - warstwa odcinająca gr. 7 cm - 2 021,20 m2 - podbudowa tłuczniowa lub z żużla wielkopiecowego gr. 25 cm - 2 021,20 m2 - podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 10 cm - 2 021,20 m2 - skropienie nawierzchni asfaltem i wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych o gr. 8 cm - 2 021,20 m2 - skropienie nawierzchni asfaltem i wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych o gr. 5 cm - 2 021,20 m2 c) Wykonanie docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem nr 3 oraz przedmiarem robót/ kosztorysem uproszczonym (załącznik nr 7.3 do Formularza Ofertowego) WYkonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 50000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpgliwice.pzd.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach