Przetargi.pl
Dostawy strzykawek i igieł jednorazowego użytku - znak PN/44/10

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 40-752 Katowice, ul. Medyków 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 207 15 32 , fax. (032) 2071546, 252 6303
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
  ul. Medyków 16 16
  40-752 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 207 15 32, fax. (032) 2071546, 252 6303
  REGON: 00141500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gczd.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy strzykawek i igieł jednorazowego użytku - znak PN/44/10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy strzykawek i igieł jednorazowego użytku. Zamawiający przedmiot zamówienia na 14 Pakietów: Nr Pakietu Nazwa Pakietu Pakiet nr 1 Strzykawki jednorazowe z końcówką luer lock Pakiet nr 2 Strzykawki jednorazowe z końcówką luer Pakiet nr 3 Strzykawki jednorazowe 50 ml z końcówką Luer lock Pakiet nr 4 Strzykawki jednorazowe insulinowe Pakiet nr 5 Strzykawki heparynowe Pakiet nr 6 Strzykawki jednorazowe typu Janet Pakiet nr 7 Igły jednorazowe Pakiet nr 8 Igły jednorazowe typu motylek Pakiet nr 9 Igły jednorazowe do punkcji Pakiet nr 10 Igły jednorazowe do punkcji lędźwiowej (1) Pakiet nr 11 Igły jednorazowe do trepanobiopsji Pakiet nr 12 Igły jednorazowe do punkcji lędźwiowej (2) Pakiet nr 13 Igły jednorazowe do biopsji Pakiet nr 14 Igły jednorazowe gastroskopowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gczd.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach