Przetargi.pl
Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji pionowych ścian fundamentowych budynku Gimnazjum - Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Knurowie, ul. St. Batorego 7

Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Knurowie im. Mikołaja Reja ogłasza przetarg

 • Adres: 44-194 Knurów, ul. Stefana Batorego 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 235 27 58 , fax. 0-32 235 27 58
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Knurowie im. Mikołaja Reja
  ul. Stefana Batorego 7 7
  44-194 Knurów, woj. śląskie
  tel. 0-32 235 27 58, fax. 0-32 235 27 58
  REGON: 27657305800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gimnazjum

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji pionowych ścian fundamentowych budynku Gimnazjum - Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Knurowie, ul. St. Batorego 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z realizacją zadania pn: Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji pionowych ścian fundamentowych budynku Gimnazjum - Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Knurowie, ul. St. Batorego 7, w zakresie etapu I obejmującego wykonanie drenażu opaskowego ścian zewnętrznych dla północnej części budynku głównego szkoły (bez łącznika i bez kuchni), wraz z włączeniem drenażu do istniejącej studzienki kanalizacyjnej kanalizacji deszczowej. 2.Zakres prac etapu I obejmuje m.in.: 2.1.wykonanie drenażu odwadniającego wokół budynku - ok. 79,00 m 2.2.ułożenie geowłókniny - ok. 348,00 m2, oraz obsypki żwirowej - ok. 14,00 m2, 2.3.izolację pionowych ścian fundamentowych - ok. 194,00 m2. 3.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót,-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz ustalenia wynikające z projektu umowy. 4.Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura): kod podstawowy: 45320000-6 Roboty izolacyjne, Kody dodatkowe: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 98 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), którego beneficjentem jest Zamawiający, czyli Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Knurowie. 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. W takim przypadku z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Beneficjentem wadium jest Zamawiający tj. Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Knurowie. 5. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego tj. Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, tj. GETIN Bank S.A. z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 10, 40-479 w Katowicach, konto nr 90 1560 1081 2121 0978 2501 0004. 7. Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 8. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 9. Wadium w pozostałych formach w oryginale należy złożyć w kasie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie Aleja Lipowa 12 (II piętro, pokój nr 301), nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Kasa jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.30 - 14.00, a w środy od 10.30 do 15.30. 10. Wadium w pozostałych formach uważa się za wniesione w terminie z chwilą złożenia w kasie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.knurow.edu.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach