Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA DZIAŁU CENTRALNEJ STERYLIZACJI

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3682012, 3682449 , fax. (032) 368 20 12
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
  pl. Medyków 1 1
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 3682012, 3682449, fax. (032) 368 20 12
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.WSS5.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA DZIAŁU CENTRALNEJ STERYLIZACJI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA DZIAŁU CENTRALNEJ STERYLIZACJI Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Część 1 - Wskaźniki Biologiczne Część 2 - Taśmy i sprawdziany Część 3- Testy chemiczne i wskaźniki do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji Część 4 - Papier przeznaczony do opakowywania sprzętu medycznego przeznaczonego do sterylizacji parą wodną Część 5 - Materiały eksploatacyjne do sterylizatora parowego Securex 6612-2 Część 6- Materiały eksploatacyjne do myjni- dezynfektora Miele G 7824 Część 7 - Materiały eksploatacyjne do sterylizatora Statim 5000S Część 8 - Materiały niezbędne do prawidłowego mycia sprzętu endoskopowego, wiertarek, sprzętu anestezjologicznego Część 9 - Odczynniki do badania jakości wody uzdatnionej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wss5.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach