Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych GCR/25/ZP/2016

SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka ogłasza przetarg

 • Adres: 42-604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3901206 , fax. 032 3901353
 • Data zamieszczenia: 2016-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
  ul. Śniadeckiego 1 1
  42-604 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 3901206, fax. 032 3901353
  REGON: 00029170100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.repty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych GCR/25/ZP/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ stanowiącym jednocześnie formularze cenowe. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 części. 3. Przedmiot zamówienia powinien: a) być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych: dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.), dla produktów biobójczych w ustawie z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1926.), dla wyrobów medycznych w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679 z późn zm.); b) być dostarczany w oryginalnych jednostkowych opakowaniach, do których dołączona zostanie ulotka, instrukcja użytkowania, scenariusz narażenia oraz karta charakterystyki wydana przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia; c) posiadać oznakowanie danego środka czytelne, jednoznaczne, prawdziwe, napisane w języku polskim; d) posiadać napis: Przed użyciem przeczytaj załączoną ulotkę informacyjną w przypadku, gdy wielkość opakowania uniemożliwia zamieszczenie wszystkich istotnych informacji. 4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 6 sierpnia 2016r. 5. Dostawę należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu Apteki szpitalnej zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określił rodzaj i ilość towaru. 6. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem otrzymanym od Zamawiającego. 7. Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. 8. Cena powinna zawierać wszelkie koszty, w tym koszty zabezpieczenia na czas transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.repty.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach